Partner pre Váš pohybový aparát
MUDr. Stenová absolvovala v roku 1991 Lekársku fakultu UK Bratislava- odbor všeobecný lekár. Od roku 1991 pracovala ako sekundárny lekár na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB Bratislava. V roku 1995 dosiahla atestáciu I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva. V rokoch 2000- 2005 viedla ambulanciu pre liečbu sterility II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB Bratislava - Ružinov. V 2004 absolvovala atestáciu II. stupňa z gynekológie a pôrodníctva. V roku 2009 absolvovala subšpecializačnú atestáciu  z reprodukčnej medicíny. V roku 2010 ukončila externé doktorandské štúdium udelením titulu PhD. na LFUK Bratislava – zameranie na asistovanú reprodukciu. Od roku 2005 až doteraz je členom lekárskeho tímu GYN- FIV a.s. Bratislava. V rámci vedecko - výskumnej činnosti je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných odborných časopisoch a pravidelne sa aktívne a pasívne zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.