Otvorené
07:00 - 20:00
Zavolajte nám
+421 2 501 16 111

Storno podmienky

Manipulačné poplatky za nedostavenie sa na termín (ďalej ako STORNO POPLATKY) sa ustanovujú pre prípad neospravedlneného zrušenia dohodnutých zdravotných výkonov  zo strany pacienta a rekondičných aktivít zo strany klienta.
 
 • Zrušenie dohodnutých zdravotných výkonov, resp. rekondičných aktivít je pacient/klient povinný urobiť najneskôr 24 hodín vopred v písomnej forme (email, sms, poštou) alebo telefonicky na kontaktné údaje nemocnice alebo osobne na recepcii. 
 • Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu.
 • Pacient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti, resp. rekondičnej aktivity najneskôr však 24 hodín vopred.
  V prípade, že pacient odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, odhlásením termínu vzniká poskytovateľovi
  právo na zaplatenie storno poplatku vo výške uvedenej v aktuálne platnom Cenníku poskytovateľa. Právo na zaplatenie
  storno poplatku poskytovateľovi nevznikne, pokiaľ pacient odhlási dohodnutý termín z dôvodov hodných osobitného
  zreteľa, ktoré zároveň poskytovateľovi preukáže (napr. práceneschopnosť, neočakávaná udalosť, ktorú ani pri náležitej
  starostlivosti Klient nemohol predvídať ani odvrátiť).
 • V prípade, že cena za služby bola pacientom/klientom uhradená ešte pred zrušením dohodnutých zdravotných výkonov, resp. rekondičných aktivít, ŠNOP je oprávnená storno poplatok v dohodnutej výške započítať s pohľadávkou pacienta/klienta na vrátenie zaplatenej ceny za poskytnuté služby.
 • V prípade, že cena za služby pacientom/klientom ešte nebola uhradená a došlo z jeho strany k zrušeniu dohodnutých zdravotných výkonov resp. rekondičných aktivít, podľa bodu 3 je povinný zaplatiť ŠNOPu storno poplatok do 3 pracovných dní od zrušenia zdravotných výkonov, resp. rekondičných aktivít na účet číslo SK74 0200 0000 0017 4707 7158, kód banky:  SUBASKBX.
Kontaktné údaje ŠNOP: