Partner pre Váš pohybový aparát

Storno podmienky

Manipulačné poplatky za nedostavenie sa na termín (ďalej ako STORNO POPLATKY) sa ustanovujú pre prípad neospravedlneného zrušenia dohodnutých zdravotných výkonov  zo strany pacienta a rekondičných aktivít zo strany klienta.
 
 • Zrušenie dohodnutých zdravotných výkonov, resp. rekondičných aktivít je pacient/klient povinný urobiť najneskôr 24 hodín vopred v písomnej forme (email, sms, poštou) alebo telefonicky na kontaktné údaje nemocnice. 
 • V prípade, že k zrušeniu termínu nepríde najneskôr 24 hodín vopred, ŠNOP je oprávnená požadovať od pacienta/klienta storno poplatok v zmysle platného cenníka. Výnimkou je nedostavenie sa na dohodnutý zdravotný výkon zo strany pacienta a nedostavenie sa na rekondičnú aktivitu zo strany klienta z náhlych zdravotných dôvodov, ktoré vie pacient/klient preukázať.
 • V prípade, že cena za služby bola pacientom/klientom uhradená ešte pred zrušením dohodnutých zdravotných výkonov, resp. rekondičných aktivít, ŠNOP je oprávnená storno poplatok v dohodnutej výške započítať s pohľadávkou pacienta/klienta na vrátenie zaplatenej ceny za poskytnuté služby.
 • V prípade, že cena za služby pacientom/klientom ešte nebola uhradená a došlo z jeho strany k zrušeniu dohodnutých zdravotných výkonov resp. rekondičných aktivít, podľa bodu 3 je povinný zaplatiť ŠNOPu storno poplatok do 5-tich pracovných dní od zrušenia zdravotných výkonov, resp. rekondičných aktivít na účet číslo SK74 0200 0000 0017 4707 7158, kód banky:  SUBASKBX.
Kontaktné údaje ŠNOP:
 

Storno poplatky


V záujme plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti a rekondičných aktivít v priestoroch nemocnice sú pacienti a klienti povinní dodržiavať naordinovaný rozpis a čas rehabilitačných a rekondičných procedúr, objednaný termín na ambulantné vyšetrenie, hospitalizáciu a operačný zákrok! Neodhlásením sa z objednaného termínu včas je blokované poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom.
 
1. AMBULANTNÉ VYŠETRENIE
 • V prípade, že sa na objednaný termín neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť 24 hodín vopred e-mailom na recepcia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421918 872 174.
 • Neodhlásenie sa z objednaného termínu môže byť spoplatnené storno poplatkom za rezervovaný a nevyužitý čas ošetrujúceho personálu vo výške 10€. 
2. REHABILITAČNÉ PROCEDÚRY
 • V prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúr neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421908758842.
 • Neodhlásenie sa z objednaného termínu môže byť spoplatnené storno poplatkom za rezervovaný a nevyužitý čas ošetrujúceho personálu vo výške 3€ pri najbližšom termíne RHB procedúry.
 • Pri nedostavení sa na dva termíny RHB procedúry Vám budú všetky zostávajúce termíny zrušené.
 • Pacient v prípade preobjednania viac ako jedného termínu RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku 2,50€ za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. 
3. CENTRUM ZDRAVIA
 • Na objednaný termín je klient povinný sa dostaviť. Neodhlásením Vami objednaného termínu včas, blokujete poskytovanie rekondičných aktivít iným klientom.
 • V prípade, že sa na objednaný termín neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť najneskôr 24 hodín vopred e-mailom na centrumzdravia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421918 872 254.
 • Neodhlásenie sa z objednaného termínu je spoplatnené storno poplatkom vo výške ceny vstupu (cena vstupu je uvedená v aktuálne platnom Cenníku poskytovateľa zverejnenom v priestoroch nemocnice a webovej stránke poskytovateľa a  klient nemá nárok na uplatnenie náhradnej hodiny
 • 10 minút po začatí cvičenia ponúkame Vaše miesto prípadným náhradníkom a vstup Vám prepadá.
4. SKOLIOTICKÉ POBYTY
 
Zrušenie dohodnutého skoliotického pobytu zo strany pacienta z iných dôvodov, ako sú zdravotné, je postihované storno poplatkom a to vo výške určenej podľa času stornovania výkonov nasledovne:
 • pri zrušení skoliotického pobytu v lehote viac ako 20 dní pred nástupom, neúčtuje SNOP žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha rodičom dieťaťa bude vrátená v plnej výške,
 • pri stornovaní do 20 - 15 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 40 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt,  
 • pri stornovaní do 14 - 4 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 60 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt,  
 • pri stornovaní od 3 do 0 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 100 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt.
 • pri zrušení skoliotického pobytu až počas jeho trvania, sa platí storno poplatok aj v prípade, že k zrušeniu dôjde zo zdravotných dôvodov.