Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Príhovor riaditeľky

„Nemocnica je miesto, kde pacient hľadá vyliečenie alebo aspoň zmiernenie svojich ťažkostí“ – myšlienka, ktorá odznela na konferencii Zdravotnícky manažment 2017.

Ak sa obzrieme za uplynulými rokmi v nemocnici ŠNOP, môžeme konštatovať, že sme našim pacientom a klientom, na všetkých našich oddeleniach, vytvárali také podmienky, ktoré viedli minimálne k zmierňovaniu ich ťažkostí. O tom svedčia aj reakcie samotných pacientov v dotazníkoch spokojnosti, na verejných elektronických fórach a v listovej korešpondencii.
Posledné roky boli rokmi, kedy sme sa za plnej prevádzky museli vyrovnať s platnými legislatívnymi úpravami, ktoré nám vyplynuli či už z navýšenia miezd lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, zo zavádzania DRG na lôžkovom oddelení, e-zdravia naprieč celou nemocnicou, uplatňovania požiadaviek zo zákonov o e-governmente, registri partnerov verejného sektora, odpadoch či transferového oceňovania a od roku 2020 aj s pandémiou COVID 19.

Plynulé zabezpečenie bežného chodu nemocnice zvládame len vďaka vysokému nasadeniu našich zamestnancov pri realizácii hygienicko-epidemiologických požiadaviek v súvislosti s COVID19, pri napĺňaní zmluvných objemov v ambulantnej, rehabilitačnej, ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Taktiež racionálne správanie sa pri výberových konaniach, optimalizácia vnútorných procesov a pravidelné rokovania so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach viedli k tomu, že sme od roku 2008 udržali vyrovnané hospodárenie nemocnice.

Od roku 2007 sme v pravidelných 3-ročných intervaloch úspešne prešli dozornými a kontrolnými auditmi nášho integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a darilo sa nám aj modernizovať pracovné prostredie zamestnancov na všetkých oddeleniach nemocnice.

V oblasti marketingových aktivít podporujeme našu kampaň na 2%, vydávame edukačné brožúrky a videá pre amputovaného a skoliotického pacienta a aktívne spolupracujeme s odbornými školami pri výučbe študentov a  sme aktívni aj na sociálnych sieťach.

Taktiež dbáme na sústavné vzdelávanie našich zamestnancov či už organizovaním interných odborných seminárov alebo ich vyslaním na odborné podujatia, kde aktívne reprezentujú výsledky práce našej nemocnice. Pre spolupracujúcich lekárov organizujeme Jarné a Jesenné dni ŠNOP o novinkách v liečbe ortopedickoprotetických pacientov.

Veríme, že všetky tieto naše aktivity prispievajú k tomu, že sa pacient v našej nemocnici cíti bezpečne a vníma úsilie celého personálu prispieť k jeho vyliečeniu či  k zmierneniu jeho ťažkostí.

PhDr. Denisa Vlková, MPH, MBA
riaditeľka nemocnice

Nemocnica

Odporúčame

    Identifikačné údaje

    ... zástupca:  PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA- riaditeľka nemocnice Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Olexíková - manažér ...

    Vedenie nemocnice

    .... Denisa  Vlková, MPH, MBA Riaditeľka MUDr. Miloslav Smetana Námestník odboru liečebno-preventívnej starostlivosti ...

Témy