Partner pre Váš pohybový aparát

Príhovor riaditeľky

„Nemocnica je miesto, kde pacient hľadá vyliečenie alebo aspoň zmiernenie svojich ťažkostí“ – myšlienka, ktorá odznela na konferencii Zdravotnícky manažment 2017.

Ak sa obzrieme za uplynulými rokmi v nemocnici ŠNOP, môžeme konštatovať, že sme našim pacientom a klientom, na všetkých našich oddeleniach, vytvárali také podmienky, ktoré viedli minimálne k zmierňovaniu ich ťažkosti. O tom svedčia aj reakcie samotných pacientov v dotazníkoch spokojnosti, na verejných elektronických fórach a v listovej korešpondencii.
Posledné roky boli rokmi, kedy sme sa za plnej prevádzky museli vyrovnať s platnými legislatívnymi úpravami, ktoré nám vyplynuli či už z navýšenia miezd lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, zo zavádzania DRG na lôžkovom oddelení od marca 2017, e-zdravia naprieč celou nemocnicou od roku 2017 a uplatňovania požiadaviek zo zákonov o e-governmente, registri partnerov verejného sektora, odpadoch či transferového oceňovania.

Plynulé zabezpečenie bežného chodu nemocnice zvládame len vďaka vysokému nasadeniu našich zamestnancov pri napĺňaní zmluvných objemov v ambulantnej, rehabilitačnej, ústavnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Taktiež racionálne správanie sa pri výberových konaniach, optimalizácia vnútorných procesov a pravidelné rokovania so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach viedli k tomu, že sme od roku 2008 udržali vyrovnané hospodárenie nemocnice.

V posledných rokoch sme v hľadáčiku kontrol zo strany zdravotných poisťovní a naša činnosť bola hodnotená aj vo zverejnených rebríčkoch kvality či už zdravotných poisťovní alebo INEKO. Všetky takto získané poznatky aplikujeme do zlepšovania procesov, ktoré prebiehajú v nemocnici.

Od roku 2007 sme v pravidelných 3-ročných intervaloch úspešne prešli dozornými a kontrolnými auditmi nášho integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS a darilo sa nám aj modernizovať pracovné prostredie zamestnancov na všetkých oddeleniach nemocnice.

V oblasti marketingových aktivít podporujeme našu kampaň na 2%, vydali sme edukačné brožúrky pre amputovaného a skoliotického pacienta a aktívne spolupracujeme s odbornými školami pri výučbe študentov a objavili sme sa aj na sociálnych sieťach.

Taktiež dbáme na sústavné vzdelávanie našich zamestnancov či už organizovaním interných odborných seminárov alebo ich vyslaním na odborné podujatia, kde aktívne reprezentujú výsledky práce našej nemocnice. Pre spolupracujúcich lekárov organizujeme Jarné a Jesenné dni ŠNOP o novinkách v liečbe ortopedickoprotetických pacientov.

Veríme, že všetky tieto naše aktivity prispievajú k tomu, že pacient v našej nemocnici minimálne cíti úsilie celého personálu zmierniť jeho ťažkosti.

PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
riaditeľka nemocnice