Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - NEWSLETTER

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 súhlasím s tým, aby Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 739 zapísaná na Krajskom úrade v Bratislave pod č. OVVSaŽP 1210-133/2004-NO spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email na účely oslovovania ma o novinkách nemocnice. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EÚ 2016/679, inak čas platnosti súhlasu platí je po dobu prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín.

Zároveň potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á najmä s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, ktorá v mene ŠNOP, n.o. vykonáva činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, a ktorou je: Mgr. Tatiana Čeřovská, pracovisko ŠNOP, n.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, kontakt: osobneudaje@snop.sk , a so svojim právom na prístup k svojim osobným údajom, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, na namietanie spracúvania osobných údajov, právom na prenosnosť osobných údajov ako aj právom podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov.