Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Odhlasovanie termínov

V záujme plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti a rekondičných aktivít v priestoroch nemocnice sú pacienti a klienti povinní dodržiavať naordinovaný rozpis a čas rehabilitačných procedúr a rekondičných aktivít, objednaný termín na ambulantné vyšetrenie, hospitalizáciu a operačný zákrok! Nedostavením sa na termín alebo neodhlásením Vami objednaného termínu včas (min. 24 hod. vopred), dochádza k blokovaniu poskytnutia zdravotnej starostlivosti iným pacientom.
 
1. AMBULANTNÉ VYŠETRENIE
 • V prípade, že sa na objednaný termín neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť minimálne 24 hodín vopred e-mailom na recepcia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle:
  +421 918 872 174.
 • Pacient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr však 24 hodín vopred.
  V prípade, že pacient odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, odhlásením termínu vzniká poskytovateľovi právo na zaplatenie manipulačného (storno) poplatku vo výške uvedenej v aktuálne platnom cenníku poskytovateľa. Právo na zaplatenie uvedeného poplatku poskytovateľovi nevznikne, pokiaľ pacient odhlási dohodnutý termín z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré zároveň poskytovateľovi preukáže (napr. práceneschopnosť, neočakávaná udalosť, ktorú ani pri náležitej starostlivosti Klient nemohol predvídať ani odvrátiť). Termín je možné odhlásiť e-mailom na recepcia@snop.sk , SMS
  správou na tel. čísle: +421918872174 alebo osobne na recepcii ŠNOP.

 • Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu
2. REHABILITAČNÉ PROCEDÚRY
 • prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúry neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť min. 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421908758842, alebo osobne na recepcii.
  Pacient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr však 24 hodín vopred. V prípade, že sa pacient na termín nedostaví alebo odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, vzniká poskytovateľovi voči pacientovi právo na zaplatenie manipulačného (storno) poplatku vo výške uvedenej v aktuálne
  platnom Cenníku poskytovateľa.
  Právo na zaplatenie manipulačného (storno) poplatku poskytovateľovi nevznikne, pokiaľ pacient odhlási dohodnutý termín z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré zároveň poskytovateľovi preukáže (napr. práceneschopnosť, neočakávaná udalosť, ktorú ani pri náležitej starostlivosti Pacient nemohol predvídať ani odvrátiť).
 • Cenníky sú zverejnené v priestoroch nemocnice ako aj na webovej stránke https://www.snop.sk/cenniky/. 
 • Pri nedostavení (a neodhlásení) sa na dva termíny RHB procedúry Vám budú všetky zostávajúce termíny zrušené.
 • Pacient v prípade preobjednania viac ako jedného termínu RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku 2,50€ za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. 

  Na procedúru sa dostavte s dostatočným časovým predstihom, min. 10 min vopred.

  Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu.
3. CENTRUM ZDRAVIA
 • V prípade, že sa na rezervovaný termín neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť min. 24 hodín vopred e-mailom na centrumzdravia@snop.sk.
 • Neodhlásenie sa z objednaného termínu je spoplatnené manipulačným storno poplatkom vo výške ceny vstupu (cena vstupu je uvedená v aktuálne platnom cenníku poskytovateľa zverejnenom v priestoroch nemocnice a webovej stránke poskytovateľa) a klient nemá nárok na uplatnenie náhradnej hodiny.
 • 10 minút po začatí cvičenia ponúkame Vaše miesto prípadným náhradníkom a vstup Vám prepadá.

  Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu
4. SKOLIOTICKÉ POBYTY
 
Zrušenie dohodnutého skoliotického pobytu zo strany pacienta z iných dôvodov, ako sú zdravotné, je postihované storno poplatkom a to vo výške určenej podľa času stornovania výkonov nasledovne:
 • pri zrušení skoliotického pobytu v lehote viac ako 20 dní pred nástupom, neúčtuje SNOP žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha rodičom dieťaťa bude vrátená v plnej výške,
 • pri stornovaní do 20 - 15 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 40 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt,  
 • pri stornovaní do 14 - 4 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 60 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt,  
 • pri stornovaní od 3 do 0 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 100 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt.  
 • pri zrušení skoliotického pobytu až počas jeho trvania, sa platí storno poplatok aj v prípade, že k zrušeniu dôjde zo zdravotných dôvodov.
5. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - AMBULANCIE
 
6. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - REKONDÍCIE

Informácie
7. AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES

Informácie