Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Odhlasovanie termínov

V záujme plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti a rekondičných aktivít v priestoroch nemocnice sú pacienti a klienti povinní dodržiavať naordinovaný rozpis a čas rehabilitačných procedúr a rekondičných aktivít, objednaný termín na ambulantné vyšetrenie, hospitalizáciu a operačný zákrok! Neodhlásením sa z objednaného termínu včas je blokované poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom.
 
1. AMBULANTNÉ VYŠETRENIE
 • V prípade, že sa na objednaný termín neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť minimálne 24 hodín vopred e-mailom na recepcia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle:
  +421 918 872 174.
 • Pacient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr však 24 hodín vopred.
  V prípade, že pacient odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, odhlásením termínu vzniká poskytovateľovi právo na zaplatenie manipulačného storno poplatku vo výške uvedenej v aktuálne platnom cenníku poskytovateľa. Právo na zaplatenie uvedeného poplatku poskytovateľovi nevznikne, pokiaľ pacient odhlási dohodnutý termín z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré zároveň poskytovateľovi preukáže (napr. práceneschopnosť, neočakávaná udalosť, ktorú ani pri náležitej starostlivosti Klient nemohol predvídať ani odvrátiť). Termín je možné odhlásiť e-mailom na recepcia@snop.sk , SMS
  správou na tel. čísle: +421918872174 alebo osobne na recepcii ŠNOP.

 • Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu
2. REHABILITAČNÉ PROCEDÚRY
 • V prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúry neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť min. 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421 908 758 842.
 • Neodhlásenie sa z objednaného termínu je spoplatnené manipulačným storno poplatkom za rezervovaný a nevyužitý čas ošetrujúceho personálu vo výške 5€ (poplatok je potrebné uhradiť na recepcii alebo platbou na účet SK74 0200 0000 0017 4707 7158). 
   
 • Pri nedostavení (a neodhlásení) sa na dva termíny RHB procedúry Vám budú všetky zostávajúce termíny zrušené.
 • Pacient v prípade preobjednania viac ako jedného termínu RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku 2,50€ za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. 

  Na procedúru sa dostavte s dostatočným časovým predstihom, min. 10min vopred.

  Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu.
3. CENTRUM ZDRAVIA
 • V prípade, že sa na rezervovaný termín neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť min. 24 hodín vopred e-mailom na centrumzdravia@snop.sk.
 • Neodhlásenie sa z objednaného termínu je spoplatnené manipulačným storno poplatkom vo výške ceny vstupu (cena vstupu je uvedená v aktuálne platnom cenníku poskytovateľa zverejnenom v priestoroch nemocnice a webovej stránke poskytovateľa) a klient nemá nárok na uplatnenie náhradnej hodiny.
 • 10 minút po začatí cvičenia ponúkame Vaše miesto prípadným náhradníkom a vstup Vám prepadá.

  Celé znenie všeobecných obchodných podmienok nájdete tu
4. SKOLIOTICKÉ POBYTY
 
Zrušenie dohodnutého skoliotického pobytu zo strany pacienta z iných dôvodov, ako sú zdravotné, je postihované storno poplatkom a to vo výške určenej podľa času stornovania výkonov nasledovne:
 • pri zrušení skoliotického pobytu v lehote viac ako 20 dní pred nástupom, neúčtuje SNOP žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha rodičom dieťaťa bude vrátená v plnej výške,
 • pri stornovaní do 20 - 15 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 40 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt,  
 • pri stornovaní do 14 - 4 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 60 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt,  
 • pri stornovaní od 3 do 0 kalendárnych dní pred nástupom na dohodnutý skoliotický pobyt, rodič dieťaťa zaplatí storno poplatok vo výške 100 % z dohodnutej ceny za skoliotický pobyt.  
 • pri zrušení skoliotického pobytu až počas jeho trvania, sa platí storno poplatok aj v prípade, že k zrušeniu dôjde zo zdravotných dôvodov.
5. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - AMBULANCIE
 
Vyplnením a zaslaním webového formuláru, v súvislosti s objednaním sa na poskytnutie zdravotnej starostlivosti resp. služieb, beriem na vedomie, že Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 739 zapísaná na Krajskom úrade v Bratislave pod č. OVVSaŽP 1210-133/2004-NO spracúva moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, zdravotná poisťovňa na účely objednania do špecializovanej ambulancie v § 13 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 2 písm. h) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi ŠNOP, n.o. ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, ďalej oprávnený záujem  ŠNOP, n.o. najmä v súvislosti s vykazovaním zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a vedením zdravotnej dokumentácie. Moje osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje budú uchovávané počas poskytovania zdravotnej starostlivosti a počas doby potrebnej archivácie v súvislosti s povinnosťou vedenia a uchovávania zdravotnej dokumentácie. Zároveň potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á najmä s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, ktorá v mene ŠNOP, n.o. vykonáva činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, a ktorou je: Mgr. Tatiana Čeřovská, pracovisko ŠNOP, n.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, kontakt: osobneudaje@snop.sk, a so svojim právom na prístup k svojim  osobným údajom, vymazanie osobných údajov (pokiaľ toto právo nie je v rozpore s povinnosťou ŠNOP, n.o. viesť a uchovávať osobné údaje pacienta ako súčasť zdravotnej dokumentácie), obmedzenie spracúvania osobných údajov, na namietanie spracúvania osobných údajov, právom na prenosnosť osobných údajov ako aj právom podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov.
6. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - REKONDÍCIE

Vyplnením a zaslaním webového formuláru v súvislosti s objednaním sa na rekondičné aktivity Centra zdravia dobrovoľne poskytujem Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 739 zapísaná na Krajskom úrade v Bratislave pod č. OVVSaŽP 1210-133/2004-NO súhlas v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 za účelom spracovania mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, druh cvičenia, dátum cvičenia, čas cvičenia, telefónne číslo, emailová adresa, na účely objednania na vybranú rekondičnú aktivitu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí 6 rokov od ukončenia predmetnej rekondičnej aktivity. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi ŠNOP, n.o. a mojou osobou, ako aj udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Zároveň potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á najmä s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, ktorá v mene ŠNOP, n.o. vykonáva činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, a ktorou je: Mgr. Tatiana Čeřovská, pracovisko ŠNOP, n.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, kontakt: osobneudaje@snop.sk, a so svojim právom na prístup k svojim  osobným údajom, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, na namietanie spracúvania osobných údajov, právom na prenosnosť osobných údajov ako aj právom podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov.
7. AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytujú prístup k vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciam o Vás, okrem údajov, ktoré budete chcieť zdieľať s nami. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.