Partner pre Váš pohybový aparát

Objednávanie na rehabilitačné procedúry

Objednávanie na RHB procedúry osobne v čase 8 - 15 hod na recepcii - prízemie ŠNOP. 

Kontakt v prípade preobjednania alebo zrušenia procedúr:
- osobne- 8 - 15 hod na recepcii - prízemie ŠNOP, elektronicky: rehabilitacia@snop.sk.

Lekársky predpis na RHB procedúry zostavený lekárom FBLR je platný 1 mesiac. Po uplynutí doby je potrebný nový lekársky predpis od lekára FBLR.

Informácie k objednávaniu:

  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na FRO pracoviskách, ktorú máme zazmluvnenú so zdravotnou poisťovňou, na konkrétny deň bez poplatku. Poradie pacientov na danom pracovisku určuje fyzioterapeut.
  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti na FRO pracoviskách, ktorú nemáme zazmluvnenú so zdravotnou poisťovňou– masáže, mäkké techniky, individuálna LTV. Poplatky sú uvedené v cenníku pre samoplatcov.
  • na základe Vášho dobrovoľného rozhodnutia, máte možnosť požiadať recepčnú o zostavenie individuálneho rozpisu rehabilitačných procedúr. Zostavenie rozpisu je spoplatnené sumou 12,00 €. Táto služba spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.
  • na základe Vášho rozhodnutia, máte možnosť vybrať si fyzioterapeuta, ktorý Vám poskytne zdravotnú starostlivosť. Táto služba je spoplatnená sumou 3 eur a spočíva v organizačnom zabezpečení uvedeného výberu fyzioterapeuta a je poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia.
  • v prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúr neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421908758842. V prípade, že tak neurobíte, neodhlásený (prepadnutý) termín Vám bude spoplatnený sumou 3€ pri najbližšom termíne RHB procedúry. Pri nedostavení sa na dve RHB procedúry Vám budú všetky zostávajúce termíny zrušené.
  • neospravedlnenou účasťou na RHB procedúrach blokujete poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom.
    V prípade nezaplatenia poplatkov (nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia) Vám termíny procedúr budú zrušené do 3 dní od dátumu prvej naplánovanej procedúry.
  • pacient v prípade preobjednania viac ako jedného termínu RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. Preobjednanie na vlastnú žiadosť pacienta je spoplatnené podľa platného cenníka ŠNOP sumou 2,50€.