Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Výročné správy

Výročná správu o činnosti a hospodárení nemocnice sa zverejňuje v termíne určenom správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna nasledujúceho roka.

Výročná správa obsahuje:
  • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
  • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  • výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju štatutárny audítor overoval,
  • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  • prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín,
  • prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
  • stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
  • zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  • ďalšie údaje určené správnou radou.