Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Etický kódex

Etický kódex ako základná etická norma správania sa zamestnancov nadväzuje na práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými princípmi. Etický kódex predstavuje vyjadrenie celkovej filozofie nemocnice. Je to filozofia slušnosti, korektného princípu a profesionálneho citu a osobnej zodpovednosti každého zamestnanca.

Objasňuje, aké správanie nemocnica očakáva od zamestnancov v rôznych situáciách, usmerňuje činnosť zamestnancov v oblasti práva a konfliktu záujmov, o svojej zodpovednosti a skutkoch v morálnych pojmoch. Etický kódex zamestnanca ŠNOP sa vzťahuje na všetkých zamestnancov ŠNOP.

Zásadou ŠNOP je zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s finančnými, prevádzkovými a inými informáciami a zabraňovať zneužívaniu informácií získaných zamestnancami nemocnice počas trvania pracovného pomeru, informácie ostávajú dôverné aj po ukončení pracovného pomeru. Nelegálne využitie dôverných a strategických informácii nemocnie zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru. To neplatí pre poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.


Zamestnanec:
 • vykonáva svoje povolanie svedomito, čestne v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a internou dokumentáciou ŠNOP,
 • dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy ŠNOP a uplatňuje ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektuje a chráni ľudskú dôstojnosť,
 • za všetkých okolností vo svojich profesionálnych rozhodnutiach je nezávislý, zodpovedný, spoľahlivý,
 • vystupuje voči pacientom/klientom korektne a úctivo,
 • poskytuje pravdivé, včasné, úplné, zrozumiteľné a kvalifikované odborné informácie,
 • rešpektuje právo pacientov/ klientov na slobodný prístup k informáciám v súlade s platnými právnymi predpismi, jeho konanie a postoje sú politicky nezávislé,
 • je si vedomý svojho postavenia v ŠNOP a svojho vplyvu na okolie,
 • koná profesionálne a v zmysle príslušných štandardov pri strete s vulgárnymi prejavmi, urážkami či agresívnym správaním,
 • má právo na výhradu vo svedomí,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme ŠNOP nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, zachováva mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom pacientov/klientov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • dbá o svoj odborný rast a sústavne vzdelávanie,
 • sa zdržuje akéhokoľvek konania, ktorým by sa úmyselne spôsobila finančná ujma ŠNOP,
 • dbá a šíri  dobré meno ŠNOP a  ochranu jej záujmov, v prípade problémov a nezrovnalostí – najskôr ich rieši priamo so svojim zamestnávateľom a nie prostredníctvom tretej osoby,
 • výstupy do médií, ktoré sa priamo týkajú ŠNOP, v predstihu konzultuje s vedením ŠNOP,
 • nezneužíva informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,
 • zabezpečuje hospodárne a účelné využívanie s hodnotami, ktoré mu boli zverené,
 • oznámi nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v užívaní ŠNOP,
 • dodržiava bezpečnostné predpisy,
 • ochraňuje počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru a využíva ich len na pracovné účely,
 • sa neriadi osobným prospechom - prijímať alebo požadovať finančné dary alebo iné dary od kohokoľvek, alebo navádzať iného na poskytovanie finančných darov alebo iných darov v súvislosti a pri výkone práce sa zakazuje; to neplatí, ak ide o  drobné pozornosti, ktoré sú primerané okolnostiam, a nevzbudzujú dojem, že ako protihodnota je očakávané určité správanie, obchodné alebo iné rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s platnou legislatívou alebo s hodnotami a  etickým kódexom  alebo  ak ide dary poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom,  
 • neznevažuje ŠNOP svojim správaním a rétorikou, a nerozširuje nepravdivé informácie poškodzujúce meno ŠNOP.

Vzťahy medzi manažmentom a zamestnancami:

Vedúci zamestnanci sú vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupoch k pracovným povinnostiam, nezneužívajú svoje postavenie, neznevažujú zamestnancov a ich prácu verejne, hodnotia prácu zamestnancov individuálne a v prípade zistenia neuspokojivého plnenia pracovných povinností zamestnanca upozornia na ich odstránenie. Pracovné úlohy prideľujú zamestnancom podľa pracovného zradenia, poskytujú im včas všetky informácie a podklady potrebné na výkon ich činnosti, motivujú ich k práci a podporujú ich osobnostný rast.

Vedúci pracovníci postupujú pri odmeňovaní svojich zamestnancov v súlade so mzdovým poriadkom ŠNOP a zamestnancov informujú o spôsobe hodnotenia, bezodkladne a konštruktívne riešia vzniknuté konflikty na pracovisku. Vedúci pracovníci sa vyvarujú úmyselnému zadávaniu pracovných úloh, ktoré nie je možné objektívne splniť, alebo sú hlboko pod úrovňou kvalifikácie zamestnanca, neprimeraným postihom, nedôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s vybranými zamestnancami, šikanovaniu podriadených a inému zakázanému konaniu nadriadeného zamestnanca voči podriadenému (tzv. bossing).

Vedenie a manažment ŠNOP netoleruje žiadne psychické a fyzické násilie a motivuje zamestnancov k vyjadrovaniu ich názorov a otvorenej diskusii.


Vzťahy medzi zamestnancami:

Zamestnanci ŠNOP voči sebe dodržiavajú zásady spoločenskej etiky bez prejavu nadradenosti, v súlade s pravidlami slušného správania udržiavajú a posilňujú na pracovisku zdvorilé a korektné vzťahy, poskytujú pomoc služobne mladším zamestnancom v procese ich zaškolenia, ochotne spolupracujú v záujme dosiahnutia pracovných cieľov.  Zamestnanci zachovávajú dôvernosť údajov o výške vlastných príjmov a príjmov ostatných zamestnancov, rešpektujú súkromie ostatných zamestnancov na pracovisku, aj v osobnom živote. Zamestnanci ŠNOP predchádzajú konfliktom, resp. včas poukážu na konflikt, ktorý by mohol prerásť do kritických situácií.

Medziľudské vzťahy sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnom dialógu, slušnosti, vzájomnej dôvere, úcte a rešpektovaní základných ľudských práv. Každý zamestnanec ŠNOP má právo na zachovanie osobnej cti, ľudskej dôstojnosti, dobrej povesti a ochrane mena.

Zamestnanec ŠNOP rešpektuje svojho nadriadeného, vykonáva ním pridelené úlohy a rešpektuje jeho rozhodnutia v rámci vedenia pracoviska.

Žiadny zamestnanec ŠNOP nesmie iného zamestnanca šikanovať, diskriminovať, fyzicky ani verbálne napádať, zastrašovať, ponižovať či zosmiešňovať, sexuálne obťažovať, používať neslušné, urážlivé alebo vulgárne výrazy, vytvárať mu prekážky pri plnení pracovných úloh alebo inak znepríjemňovať život na pracovisku (tzv. mobbing).


Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi:

Zdravotnícky pracovníci medzi sebou uznávajú jednotlivé zdravotnícke profesie. Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú. Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to okolnosti vyžadujú a pacient s tým súhlasí. Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom (výnimkou je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo osoba, ktorá sa v nemocnici vzdeláva a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí). Zdravotnícky pracovník nepodporuje činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.


Vzťahy s pacientmi:

Zdravotnícky pracovník si voči pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti. K pacientom sa správa zdvorilo, korektne v súlade so zásadami slušného správania, ústretovo, s pochopením, s rešpektovaním intimity, s trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zamestnanci ŠNOP rešpektujú pacientov ako svojich rovnocenných partnerov so všetkými občianskymi právami i povinnosťami. Zamestnanec ŠNOP nenapomáha porušovaniu cti a dôstojnosti človeka, nezúčastňuje sa na takomto procese.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupujú zamestnanci ŠNOP včas a lege artis, vykonávajú zdravotné úkony na správne určenie ochorenia so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia pacienta alebo zlepšenia jeho zdravotného stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta. V rozsahu svojich kompetencií zamestnanci ŠNOP zrozumiteľným spôsobom poúčajú pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch, vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby. Pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu je zdravotnícky pracovník povinný získať od pacienta alebo jeho zákonného zástupcu informovaný súhlas.  

Zdravotnícky pracovníci sa okrem pravidiel a zásad obsiahnutých v tomto etickom kódexe riadia ustanoveniami etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, ktorý je súčasťou zákona č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zároveň je súčasťou tejto smernice.


Vzťahy s dodávateľmi:

Čestný a korektný prístup voči dodávateľom je predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Pri rokovaniach s dodávateľmi a obchodnými partnermi uplatňuje ŠNOP čestný prístup, ktorý je v súlade s protikorupčným správaním. Zamestnanci ŠNOP pri styku s dodávateľmi vystupujú korektne, morálne a diskrétne vyvarujú sa manipulatívnych praktík, diskriminácie, zatajovania relevantných informácií, zneužitia dôverných informácií alebo akéhokoľvek nekalého konania.

Zamestnanci ŠNOP ani ich priami rodinní príslušníci nesmú prijímať od dodávateľov žiadne peňažné dary alebo iné provízie. ŠNOP môže prijať sponzorský dar len na základe darovacej zmluvy, ktorá je v súlade s internou dokumentáciou ŠNOP.

ŠNOP má vypracovaný zoznam zainteresovaných strán vrátane pravidiel internej a externej komunikácie.

Konflikt záujmov:

Zamestnanec ŠNOP koná vždy do verejnom záujme a nepripúšťa, aby došlo ku konfliktu jeho osobných, súkromných záujmov s jeho postavením pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnanec ŠNOP má právo požiadať zamestnávateľa alebo ním poverenú fyzickú osobu o vydanie predbežného stanoviska, či určité konanie alebo nekonanie pri výkone práce vo verejnom záujme je v rozpore s povinnosťami a obmedzeniami, ktoré ustanovuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Ak by mal zamestnanec ŠNOP plniť pracovnú úlohu, pri ktorej vzniká konflikt záujmov, alebo ak má pochybnosť, či nedôjde ku konfliktu záujmov, je povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu priamemu nadriadenému alebo vedeniu nemocnice. Povinnosťou zamestnanca je predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.  Zamestnanec ŠNOP môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti ŠNOP, len s  predchádzajúcim písomným súhlasom vedenia nemocnice ŠNOP.

Prijímanie a poskytovanie darov:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici nie je podmieňované peňažným alebo nepeňažným plnením zo strany pacientov, klientov, príbuzných alebo iných osôb. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe vydaného právoplatného rozhodnutia, internej dokumentácie a interných procesov. 

Zamestnanec ŠNOP sa nesmie dostať pri plnení svojich zverených úloh do pozície, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, ktorá ho zbavuje nestrannosti v rozhodovaní.

Zamestnanci ŠNOP sú povinní bezodkladne oznamovať vedeniu ŠNOP všetky skutočnosti, ktoré vedú k páchaniu korupcie alebo úplatkárstva. Zamestnanec ŠNOP môže prijímať sponzoring za účelom zakúpenia odbornej literatúry prípadne za účelom účasti na odborných vzdelávacích aktivitách v zmysle platnej legislatívy.

Zamestnanec ŠNOP je oprávnený prijímať len také dary a pozornosti, ktoré sú primerané okolnostiam, a nevzbudzujú dojem, že ako protihodnota je očakávané určité správanie, obchodné alebo iné rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s platnou legislatívou alebo s hodnotami a etickým kódexom. Za dar sa štandardne nepovažujú drobné reklamné predmety, alebo poďakovania v primeranej hodnote maximálne 60 EUR s DPH a prijať ich je možné len za podmienok podľa bodu 4 smernice SM 43-1 Prijímanie darov. Ak by mal byť venovaný dar s vyššou hodnotou, je potrebné postupovať v zmysle Smernice SM 43-1 Prijímanie darov, t.j. musí ho odmietnuť.

Oznamovanie neetického správania:

Zamestnanec ŠNOP je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému:

 • prípady konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,
 • ak je od neho vyžadované aby konal v rozpore s právnymi predpismi, alebo etickým kódexom,
 • zistenia, straty alebo poškodzovania verejného majetku,
 • zistenia alebo podozrenia z podvodného alebo korupčného konania,
 • ponúknutie akýchkoľvek výhod, ktoré by mali nežiaduci vplyv na jeho rozhodovanie a výkon funkcie.

Zamestnanec ŠNOP je povinný oznámiť akékoľvek porušenie alebo potenciálne porušenie etického kódexu, o ktorom sa dozvedel, alebo keď bol priamym účastníkom takéhoto konania. Oznámenie neetického správania sa môže urobiť písomne alebo ústne. Pri oznamovaní neetického správania, porušovania etického kódexu, či korupčnej činnosti sa postupuje aj podľa Smernice SM 40 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov a oznámení vytvorenej v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana oznamovateľa:

Vedúci zamestnanec alebo vedenie ŠNOP sú povinní oznámenie o neetickom správaní preveriť a prijať príslušné opatrenia. Pokiaľ to povaha oznámených skutočností umožňuje, je nutné zachovať anonymitu oznamovateľa neetického správania.

Zamestnanci ŠNOP berú na vedomie, že v oznámení o neetickom správaní je zakázané vedomé uvádzanie nepravdivých, zavádzajúcich a skresľujúcich skutočností.

Spoločné ustanovenia:

Všetci zamestnanci ŠNOP sú povinní sa oboznámiť s obsahom Etického kódexu a dodržiavať jeho ustanovenia. Etický kódex nenahrádza  SM 09 Pracovný poriadok, avšak je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Etický kódex je doplnkovým materiálom k internej dokumentácii. Etický kódex je dostupný u všetkých vedúcich pracovníkov, na intranete a na webovej stránke nemocnice.

Porušenie etického kódexu bude postihované podľa závažnosti porušenia a môže mať za následok disciplinárne a pracovnoprávne opatrenia v súlade s platnými predpismi.