Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Sťažnosti

Pacient má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v ŠNOP Bratislava, n.o.
 
Postup pri podávaní sťažností upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.
 
Sťažnosť možno podať:
 
1. písomne na adresu: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, sekretariát riaditeľa, Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
2. ústne do záznamu na adrese: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, sekretariát riaditeľa – 3.posch., č. dverí A342, Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava - so sťažovateľom sa spíše záznam, v ktorom uvedie svoje výhrady a svoje stanovisko
3. sťažovateľ môže požiadať, aby bola jeho totožnosť utajená, taktiež je možné podať anonymnú sťažnosť
4. mailom na adresu: sekretariat@snop.sk
  
Zo sťažnosti musí byť zrejmé (§ 5 zákona):
  • kto ju podáva, musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo ak ide o  právnickú osobu tak jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať
  • predmet sťažnosti, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje
  • čoho sa sťažovateľ domáha
 
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do 5 pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.
 
Lehota na vybavenie sťažností je v:
  • zmysle zákona 60 pracovných dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená, resp. podaná,
  • prípade, že si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej alebo právnickej osoby, lehota na vybavenie sťažnosti sa predĺži o ďalších 30 pracovných dní.
O predĺžení lehoty na vybavenie sťažnosti a o dôvodoch predĺženia lehoty je sťažovateľ písomne upovedomený.

Sťažovateľ je povinný spolupracovať s nemocnicou pri prešetrovaní sťažnosti.
V prípade, že spoluprácu neposkytne, nemocnica nie je povinná sťažnosť vybaviť.
 
O prešetrení sťažnosti sa vyhotoví písomný záznam, v ktorom je okrem zákonom stanovených náležitostí i záver prešetrenia sťažnosti, ktorý obsahuje výsledok s odôvodnením, či bola sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
 
V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.
 
Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
 
Písomný výsledok prešetrenia sťažnosti sa sťažovateľovi doručí na korešpondenčnú alebo emailovú adresu.
 
V prípade, že sťažovateľ má výhrady voči záverom prešetrenia sťažnosti, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne na Ministerstvo zdravotníctva SR. Ak ani so závermi prešetrenia sťažnosti týmito orgánmi nie je sťažovateľ spokojný, má právo podať podnet vo veci orgánom činným v trestnom konaní.