Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Podnety a oznámenia v zmysle Zákona NR SR č. 54/2019

V súvislosti s tým je potrebné vedieť, že:
 
Podnet/oznámenie
  • oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
  • neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
Závažná protispoločenská činnosť
niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
  • niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorý z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
  • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
  • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,


Zodpovednou osobou na preverovanie uvedených podnetov a oznámení je manažér IMS a vedúci oddelenia starostlivosti o zákazníka písať mu môžete na podnety@snop.sk.

Vybavovanie podnetov:
 
  1. Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet/oznámenie najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
  2. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu/oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
  3. Celková lehota preverovania podnetu/oznámenia nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.