Partner pre Váš pohybový aparát

Systém kvality

Od roku 2007 je v nemocnici zavedený systém manažérstva kvality. V roku 2010 nemocnica obhájila integrovaný manažérsky system (IMS), v roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a v súčasnosti, dňa 13.-14.10.2020 nemocnica úspešne zrecertifikovala zavedený IMS.

Poslanie nemocnice

 • zabezpečovať zdravé a bezpečné prostredie pre pacientov/klientov a zamestnancov
 • poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s prednostným zameraním na pacientov a  klientov s  problémami oporno-pohybovej sústavy a dosahovať vysokú mieru ich spokojnosť
 • zodpovedne spolupracovať so zainteresovanými stranami

Vízia nemocnice

 • moderné a stabilné zdravotnícke zariadenie tvorí spokojný pacient - klient + spokojný zamestnanec + spokojný manažment v zdravom a bezpečnom pracovnom, informačno-technologickom a životnom prostredí

Hlavný záväzok

 • poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na pacientov a klientov s  problémami oporno-pohybovej sústavy a dosahovanie vysokej miery spokojnosti pacientov, klientov a zamestnancov v zdravom a bezpečnom pracovnom prostredí nemocnice

Základná stratégia

 • rozšírenie palety výkonov v ambulantnej, rekondičnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia a plastická chirurgia,
 • rozvoj medziľudských vzťahov a spokojnosti pracovníkov v pracovnom prostredí,
 • zabezpečenie vysokej kvality služieb a zvyšovanie spokojnosti pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • dôraz na sústavné vzdelávanie pracovníkov a externých zákazníkov (lekári, študenti) a rozvoj ich zručností,
 • zodpovedná spolurpáca so zainteresovanými stranami,
 • modernizácia prístrojového a priestorového vybavenia.

Kontext nemocnice

Vonkajší kontext nemocnice môžeme definovať

 • ­v podobe politického, právneho, regulačného, finančného, technologického, ekonomického, prírodného, životného prostredia, kultúrneho, sociálneho, bezpečného zdravého pracovného a konkurenčného prostredia na medzinárodnej (prostredie Európskej únie), národnej (prostredie Slovenskej republiky), regionálnej (prostredie Bratislavského kraja) a miestnej úrovni (Bratislava).
 • vo vzťahu  ku konkurenčným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zmluvným partnerom a dodávateľom a externým zainteresovaným stranám,
 • v nádväznosti na nové poznatky, legislatívne opatrenia a ich vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov a pacientov.

Vnútorný kontext  nemocnice môžeme definovať cez:

 • vedenie nemocnice (riaditeľ, námestník OLPS, OOS, OEP a manažment), ktoré je spoločne alebo jednotlivo zodpovedné za riadenie nemocnice, organizačnú štruktúru, role a zodpovednosti, politiku IMS, ciele IMS a stratégie, zdroje, ktoré sú vytvorené na ich dosiahnutie,
 • jednotlivých zamestnancov nemocnice, ktorí disponujú potrebnými schopnosťami a zručnosťami, či už z hľadiska zdrojov a znalostí tak, aby naplnili požiadavky poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, vnútorné lekárstvo a geriatria,
 • pacientov a klientov,
 • informačné systémy, informačné toky a rozhodovacie procesy (formálne i neformálne), interné zúčastnené strany a vzťahy, predstavy a hodnoty s nimi spojené,
 • kultúru a znalosti nemocnice, normy, smernice a procesy identifikované nemocnicou a formu a rozsah zmluvných vzťahov.

Prilohy:

 

Galéria