Partner pre Váš pohybový aparát

Integrovaný systém manažérstva kvality

Špecializovaná nemocnica pre ortpedickú protetiku Bratislava, n.o. úspešne recertifikovala dňa 5.10. 2016 súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2015 a splnila požiadavky noriem ISO 14001:2015 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Vyššie uvedenú skutočnosť potvrdila certifikačná spoločnosť  Bureau Veritas Slovakia, s.r.o., ktorá konštatovala, že v nemocnici je stanovený, zdokumentovaný, udržiavaný a cieľavedome zlepšovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS).

Najdôležitejším zámerom manažmentu nemocnice a zároveň cieľom IMS je:
  • uspokojovať v čo najväčšom rozsahu požiadavky našich pacientov, klientov a pritom vykonávať každú činnosť a službu vo vysokej kvalite, aby sa zabezpečila dlhodobá a všestranná spokojnosť pacientov, klientov.
  • dodržiavať platné legislatívne predpisy a trvalo zlepšovať manažérske systémy riadenia.

V súčasnosti je nemocnica držiteľom týchto certifikátov:

Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2015
Systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ČSN OHSAS 18001:2008

V súčasnosti je nemocnica držiteľom týchto ocenení:

Ocenenie zlepšenia výkonnosti v Národnej cene SR za kvalitu 2012 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) v modeli výnimočnosti EFQM.
Víťaz v Národnej cene SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) v modeli výnimočnosti CAF.