Partner pre Váš pohybový aparát

Ekologické a bezpečnostné zásady

STRUČNÉ ZÁSADY EKOLOGICKÉHO SPRÁVANIA V NEMOCNICI ŠNOP

1. Separácia odpadu – umožní opätovné využívanie a šetrenie prírodných surovín.
2. Nebezpečný odpad likvidujeme v súlade s Programom odpadového hospodárstva.
3. Nevyhadzovať odpad na zem.
4. Šetrenie energiami – neplytvať vodou, elektrickou a tepelnou energiou.
5. Dodržiavanie platnej legislatívy.

STRUČNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA

1. Vytvoriť pre zamestnancov a klientov nemocnice základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).
2. Vylúčiť, alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
3. Dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce (z hľadiska BOZP a OPP).
4. Zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách.
5. Pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie.

ZAMESTNANCOM A KLIENTOM NEMOCNICE SA ZAKAZUJE:

1. v priestoroch a okolí nemocnice fajčiť,
2. používať zariadenia nemocnice bez súhlasu zodpovedného zamestnanca,
3. zhromažďovať a skladovať akýkoľvek iný odpad v kontajneroch spoločnosti určených na komunálny odpad či iný triedený odpad,
4. poškodzovať trávu, ostatné krovité porasty a stromy,
5. znečisťovať pôdu a vodu látkami, ktoré znečisťujú životné prostredie,

 

Galéria