Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV - POĎAKUJ.SK

Pravidlá spracúvania osobných údajov

 
1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa 1:

Subjekt: Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Sídlo: Záhradnícka 4880/42, 821 08 Bratislava - Ružinov

IČO: 36077739

e-mail: sekretariat@snop.sk 


2) Spoločný prevádzkovateľ

Osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom spoločného prevádzkovateľa.

 
3) Sprostredkovateľ:

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva spoločne so sprostredkovateľom,  ktorým je: Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, IČO: 42 097 321, email: office@medius.sk (ďalej aj „Sprostredkovateľ“).

 
4) Cieľ projektu, portál:

Cieľom Projektu je vyjadriť poďakovanie zdravotným pracovníkom za ich starostlivosť a prácu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Do Projektu sa môže zapojiť široká verejnosť vyplnením a vhodením papierového poďakovania do urny na to určenej, ktoré sú umiestnené u poskytovateľa alebo pridaním elektronického poďakovania na webovej stránke www.podakuj.sk. (ďalej len „portál“). Vaše poďakovanie bude následne uverejnené na portáli a v prípade, že vyplníte všetky kontaktné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa) v čase priebehu súťaže, budete zaradení do súťaže o balíček vitamínových doplnkov. Poďakovanie sa nezasiela zdravotníckemu pracovníkovi, ale slúži len na uverejnenie na portáli.

 
5) Dotknutá osoba:

Je fyzická osoba, ktorá písomne poďakovala sestre (ďalej aj „ďakujúca osoba“) a sestra, ktorej bolo poďakovanie adresované (ďalej aj „sestra“).

 
6) Účel, právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame za účelom:

1.       Vedenia databázy ďakujúcich osôb.

2.       Uverejnenie poďakovania na portáli a na sociálnych sieťach prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

3.       Vylosovania výhercov spomedzi poďakovaní.
 

Osobné údaje ďakujúcej osoby a zdravotníckeho pracovníka spracúvame na právnom základe písomného súhlasu.
 
Kategória osobných údajov: bežne spracúvané osobné údaje

Rozsah osobných údajov ďakujúcej osoby: meno, priezvisko, emailová adresa, podpis (prípadne iné osobné údaje, ktoré nie sú vyžadované, ale budú ďakujúcou osobou uvedené).
 
Rozsah osobných údajov sestry: meno a priezvisko, miesto výkonu práce v rozsahu názvu zdravotníckeho zariadenia a názvu oddelenia zdravotníckeho zariadenia a podpis .
 

7) Spôsob vyjadrenia súhlasu:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu operácií nevyhnutných na dosiahnutie účelu v prípade papierových poďakovaní ďakujúca osoba dáva svojím podpisom na konci poďakovania.

 
8) Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov je vyjadrená dobou fungovania portálu, maximálne však po dobu 15 rokov.

 
9) Prijímatelia, ktorým sú osobné údaje sprístupňované:

§  (v celom rozsahu z dôvodu umiestnenia portálu a databázy na hostingovom serveri): poskytovateľovi webhostingu na ktorom je umiestnený portál podakuj.sk: WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

§  (v celom rozsahu za účelom správy a údržby serveru): správcovi serveru, spoločnosti:

Kames spol. s r.o., Čordákova 11, 040 23 Košice

§  (v celom rozsahu z dôvodu pravidelnej údržby portálu a jeho vylepšovania): IT podpora a programovanie portálu poďakuj.sk: LUBAS solutions s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

10) Výmaz osobných údajov (oznámenie v zmysle § 25 zákona 18/2018 Z. z.):

Prevádzkovatelia zabezpečia výmaz poskytnutých osobných údajov z informačného systému po odvolaní súhlasu na spracovanie osobných údajov, alebo po uplynutí doby pätnástich rokov.


B/ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo:

1.    odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov

2.    získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov, identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

3.    získať informácie o dobe uchovávania osobných údajov,

4.    požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov,

5.    žiadať vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania,

6.    byť oboznámený s opravou alebo vymazaním osobných údajov u príjemcu,

7.    žiadať o určenie zdroja osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;

8.    právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

9.    na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a)       dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)       Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

10.  podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

 
Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 02.04.2020.