Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - AMBULANCIE

Vyplnením a zaslaním webového formuláru, v súvislosti s objednaním sa na poskytnutie zdravotnej starostlivosti resp. služieb, beriem na vedomie, že Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 739 zapísaná na Krajskom úrade v Bratislave pod č. OVVSaŽP 1210-133/2004-NO spracúva moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa, zdravotná poisťovňa na účely objednania do špecializovanej ambulancie v § 13 ods. 1 písm. b) a f) a § 16 ods. 2 písm. h) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi ŠNOP, n.o. ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom, ďalej oprávnený záujem  ŠNOP, n.o. najmä v súvislosti s vykazovaním zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a vedením zdravotnej dokumentácie. Moje osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje budú uchovávané počas poskytovania zdravotnej starostlivosti a počas doby potrebnej archivácie v súvislosti s povinnosťou vedenia a uchovávania zdravotnej dokumentácie. Pokiaľ ŠNOP eviduje moje telefónne číslo, pošle mi do 7 pracovných dní pred vyšetrením SMS pripomienku termínu vyšetrenia so žiadosťou o potvrdenie termínu. Pokiaľ ŠNOP moje telefónne číslo nepozná, ale pozná môj email, pošle do 7 pracovných dní pred vyšetrením emailovú pripomienku termínu vyšetrenia so žiadosťou o potvrdenie termínu. Zároveň potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á najmä s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, ktorá v mene ŠNOP, n.o. vykonáva činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, a ktorou je: Mgr. Tatiana Čeřovská, pracovisko ŠNOP, n.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, kontakt: osobneudaje@snop.sk, a so svojim právom na prístup k svojim  osobným údajom, vymazanie osobných údajov (pokiaľ toto právo nie je v rozpore s povinnosťou ŠNOP, n.o. viesť a uchovávať osobné údaje pacienta ako súčasť zdravotnej dokumentácie), obmedzenie spracúvania osobných údajov, na namietanie spracúvania osobných údajov, právom na prenosnosť osobných údajov ako aj právom podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov.