Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - REKONDÍCIE

Vyplnením a zaslaním webového formuláru v súvislosti s objednaním sa na rekondičné aktivity Centra zdravia dobrovoľne poskytujem Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 36 077 739 zapísaná na Krajskom úrade v Bratislave pod č. OVVSaŽP 1210-133/2004-NO súhlas v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 za účelom spracovania mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, druh cvičenia, dátum cvičenia, čas cvičenia, telefónne číslo, emailová adresa, na účely objednania na vybranú rekondičnú aktivitu. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí 6 rokov od ukončenia predmetnej rekondičnej aktivity. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi ŠNOP, n.o. a mojou osobou, ako aj udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Zároveň potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á najmä s kontaktnými údajmi zodpovednej osoby, ktorá v mene ŠNOP, n.o. vykonáva činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, a ktorou je: Mgr. Tatiana Čeřovská, pracovisko ŠNOP, n.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, kontakt: osobneudaje@snop.sk, a so svojim právom na prístup k svojim osobným údajom, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, na namietanie spracúvania osobných údajov, právom na prenosnosť osobných údajov ako aj právom podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov.