Partner pre Váš pohybový aparát

Nozokomiálne nákazy

Pod pojmom nozokomiálne nákazy sa rozumie infekčné ochorenie, ktoré pacient získa počas pobytu v zdravotníckom zariadení, najčastejšie v nemocnici (preto sa niekedy používa aj zjednodušujúce pomenovanie “nemocničné nákazy“). Nozokomiálne nákazy predstavujú celosvetovo významný problém, keďže sa odhaduje, že počas pobytu v nemocnici môže získať nozokomiálnu infekciu 5 až 10% pacientov.