Partner pre Váš pohybový aparát

Audity hygieny

V nemocnici mesačne vykonávame hygienické audity podľa Plánu auditov epidemiologickej sestry.
 

Stery z prostredia operačných sál a odber vzoriek mikrobiálnej kontaminácie ovzdušia.
 
Jeden krát ročne vykonáva RÚVZ odber vzoriek z prostredia operačných sál a tiež lôžkového oddelenia, za účelom zistenia dodržiavania dezinfekčného programu. V prípade nutnosti, napríklad pri rekonštrukciách a iných zásahoch do prostredia, sa robia stery aj viackrát. Okrem tejto kontroly, vykonáva stery aj epidemiologická sestra v rámci hygienicko- epidemiologických auditov. S výsledkami sú oboznámení zamestnanci v rámci informačného systému na spoločných dokumentoch, ale aj osobne v prípade pozitívneho výsledku.
 
1.6. 2018 bolo odobratých 40 vzoriek , z čoho bolo 34 vzoriek, kde nevyrástli žiadne mikróby.

Výsledky ovzdušia

Kontrolovaná plocha
Na meranie bol použitý agar na detekciu
Počet baktérií/1m3 vzduchu
Identifikácia izolovaných kmeňov
Vyhodnotenie
Oper. Sála č. 1 - gynekologická
Celkového počtu mikroorganizmov
0
nevyrástli žiadne mikróby
vyhovuje
Oper. Sála č. 2    - ortopedická -
Celkového počtu mikroorganizmov
10
Stafylokoky koaguláza negatívne
vyhovuje