Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Odhlasovanie rezervovaných termínov

Odhlásenie rezervovaného termínu: 

 • v prípade, že sa na objednaný termín RHB procedúry neviete dostaviť, je potrebné sa odhlásiť min. 24 hodín vopred e-mailom na rehabilitacia@snop.sk, prípadne SMSkou na tel. čísle: +421908758842, alebo osobne na recepcii.
 • Pacient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín poskytnutia zdravotnej starostlivosti najneskôr však 24 hodín vopred. V prípade, že sa pacient na termín nedostaví alebo odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, vzniká poskytovateľovi voči pacientovi právo na zaplatenie manipulačného (storno) poplatku vo výške uvedenej v aktuálne
  platnom Cenníku poskytovateľa.
 • Právo na zaplatenie manipulačného (storno) poplatku poskytovateľovi nevznikne, pokiaľ pacient odhlási dohodnutý termín z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré zároveň poskytovateľovi preukáže (napr. práceneschopnosť, neočakávaná udalosť, ktorú ani pri náležitej starostlivosti Pacient nemohol predvídať ani odvrátiť).
 • Cenníky sú zverejnené v priestoroch nemocnice ako aj na webovej stránke https://www.snop.sk/cenniky/.
 • Nedostavením sa na termín alebo neodhlásením Vami objednaného termínu včas (min. 24 hod. vopred), dochádza k blokovaniu poskytnutia zdravotnej starostlivosti iným pacientom.
 • V prípade nezaplatenia poplatkov (nad rámec zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia) Vám termíny procedúr budú zrušené do 3 dní od dátumu prvej naplánovanej procedúry.  Uvedené poplatky je potrebné uhradiť vopred osobne na recepcii alebo na účet IBAN: SK74 0200 0000 0017 4707 7158, Kód banky:  SUBASKBX, VS: 600 (do poznámky uveďte svoje meno).
 • Pacient v prípade preobjednania viac ako jedného termínu RHB procedúry na vlastnú žiadosť, súhlasí s úhradou manipulačného poplatku za preobjednanie z dôvodu opakovaných administratívnych úkonov. Preobjednanie na vlastnú žiadosť pacienta je spoplatnené podľa platného cenníka ŠNOP sumou 2,50€.
 • Pacient objednaním sa na poskytovanie predmetnej zdravotnej starostlivosti zároveň potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými podmienkami na zrušenie termínu procedúr a s poplatkami v prípade neodhlásenia sa z procedúr, či preobjednania sa.
  Uvedené poplatky sú súčasťou cenníka ŠNOP, n.o.