Partner pre Váš pohybový aparát

Výzva na predkladanie ponúk na zákazky nedosahujúce prahové limity do roku 2014

zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 do 31.12.2014: