Centrum zdravia »
Otvorené
07:00 - 20:00
Napíšte nám
objednavanie@snop.sk

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA v ŠNOP je  systém  na  identifikáciu,  analýzu, riadenie  a predchádzanie nežiaducich udalostí. Vypracovaný v zmysle § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004   Z.z. o   poskytovateľoch   zdravotnej   starostlivosti,   zdravotníckych   pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon  č.  578/2004  Z.z.) a  vyhlášky  MZ  SR  č.  444/2019  Z.z.  o  minimálnych  požiadavkách  na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacientov.

Pri  hodnotení  bezpečnosti  pacienta  na ambulantnom, operačnom a rehabilitačnom oddelení sa posudzuje:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) riešenie neodkladných stavov,

e) bezpečná komunikácia,

f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

g) sledovanie spokojnosti pacientov,

h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť

Pri  hodnotení  bezpečnosti  pacienta  na lôžkovom oddelení sa posudzuje:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) prevencia zámeny pacienta, zdravotného výkonu a strany alebo časti tela pacienta pri chirurgických výkonoch,

d) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

e) bezpečné odovzdanie pacientov,

f) prevencia vzniku dekubitov u hospitalizovaných pacientov,

g) riešenie neodkladných stavov,

h) preventívne a kontrolné opatrenia proti nozokomiálnym infekciám,

i) eliminácia a prevencia pádov,

j) udržateľnosť mobility pacientov,

k) bezpečná komunikácia,

l) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

m) sledovanie spokojnosti pacientov.