Partner pre Váš pohybový aparát

Bezpečné podávanie liekov

Lôžkové oddelenie
  • Dodržiavame zásady správneho podávania liekov na LO pred prijatím pacienta na hospitalizáciu pacient na ambulancii dostane formulár F-P-028, kde má písomnú informáciu o prinesení liekov, kt. pravidelne užíva na pobyt. Pri objednávaní si opätovne vypočuje informáciu o prinesení liekov na LO v originálnych baleniach. Pri príjme po odobratí anamnézy a posúdení stavu (sestra a lekár), lieky kt. užíva môže odovzdať.
  • Lieky podáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník-sestra - po spísaní do formulára F-P-007. Pred podaním sestra skontroluje chorobopis, prečíta si ordináciu, prichystá terapiu, ktorú popíše priezviskom (v prípade rovnakých priezvisk aj ďalším id. údajom) a číslom izby a postele.
  • Po príchode k pacientovi si prečíta id. Údaje na teplotnej tabuľke a opýta sa pacienta na jeho meno. Terapiu podá, pacienta poučí a skontroluje či pacient lieky prehltol, príp. či terapia je podávaná správne.
  • Podávanie liekov máme ošetrené v pracovných postupoch PP 63-15, PP 63-19, PP 63-20, PP 63-12.
Operačné oddelenie
  • Na OO všetci pacienti dostávajú rovnakú premedikáciu, ktorú odporučí anesteziológ, po podaní sa zapíše do dekurzu, ďalej sa sestra riadi pokynmi anesteziológa po písomnom doporučení, sú to už ale lieky intravenózne.
  • Každý podaný liek sa zapíše do záznamu.