Partner pre Váš pohybový aparát

Bezpečnostný kódex

Vážení pacienti!

V záujme Vašej bezpečnosti je potrebné dodržiavať tieto zásady:
  • Oboznámte sa s vnútornými pravidlami jednotlivých pracovísk nemocnice.
  • Dodržiavajte odporúčania zdravotníckeho personálu.
  • Chovajte sa bezpečne k sebe a svojmu okoliu – odovzdajte do úschovy prinesené lieky, cennosti.
  • Nenoste so sebou ostré predmety a pod.
  • Buďte dôslední v dodržiavaní hygieny, umývajte si často ruky, čím cielene znižujete možnosť vzniku nozokomiálnej infekcie.
  • Pri svojom pobyte na jednotlivých oddeleniach nemocnice oznámte zdravotníckym pracovníkom svoje pochybnosti – tým, že nám ich poviete, môžeme na ne reagovať a spoločne ich riešiť.
Ďakujeme.