Partner pre Váš pohybový aparát

Triedenie a separácia odpadu v zdravotníckom zariadení

Pracujúci človek trávi v pracovnom prostredí 1/3 dňa. Pri svojej činnosti vytvára odpad bežný – čiže komunálny; v zdravotníckych zariadeniach aj odpad zo zdravotníckej starostlivosti – špecifický, ktorý nezaraďujeme do bežného odpadu.

V zdravotníckych zariadeniach rozoznávame dve kategórie odpadov: nerizikový a rizikový. Vznikajúci odpad sa zhromažďuje počas prevádzky do odpadových nádob opatrených jednorazovými PVC vreckami. Tieto nádoby sú ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. Po skončení dennej zmeny sú odpadové nádoby vyprázdňované.

Použité jednorazové ihly, striekačky a iné ostré predmety sa zneškodňujú bez ďalšej manipulácie – čiže bez nasadzovania krytov, do hrubostenných nepriepustných nádob, ktoré sú uložené na ambulancii. Každá nádoba na odpad musí obsahovať identifikačný list nebezpečného odpadu.

Aby tieto odpady neohrozovali bezpečnosť a zdravie ľudí ako aj životné prostredie, musia byť riadne označené, separované a musí byť s nimi patrične nakladané. Prioritou práce v zdravotníctve je bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a samozrejme aj pacientov. Preto je potrebné poznať a dôsledne dodržiavať zásady manipulácie s biologickým materiálom, ktorý je nutné zhromažďovať mimo verejných priestranstiev. Prístup na zhromaždisko odpadu musí byť umožnený iba povereným zamestnancom, ktorí sa zaoberajú zberom. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zdravotníctve môže viesť k vzniku ochorenia alebo poranenia. Riziko vyplýva z možných nebezpečných vlastností odpadov.

S nebezpečnými odpadmi je potrebné manipulovať tak, aby:

      nedošlo k úniku škodlivých látok mimo obal,

      nedošlo k preplneniu zberných nádob,

      boli zhromažďované vo vhodných obaloch,

      boli prepravované bezpečným spôsobom,

      boli zhodnotené alebo zneškodnené vhodným spôsobom.

 

Akékoľvek nakladanie s takýmto druhom odpadu je presne určené a vymedzené v Zákone o odpadoch č. 223/2001.

Základný rámec nakladania s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach tvorí minimalizácia a triedenie odpadu, ako aj bezpečnosť zamestnanca spolu s ochranou životného prostredia. Cieľom je ochrana zdravia osôb v celom procese nakladania s odpadmi zo zdravotníckych zariadení, a to od vzniku zdravotníckeho odpadu až po jeho odstránenie.

 

V našom zariadení sa riadime normou ISO 14001:2004. Táto norma obsahuje súbor požiadaviek, ktoré musí splniť každá organizácia, ktorá chce zaviesť a udržiavať funkčný systém environmentálneho manažérstva. (Dokumentácia / smernica/ na intranete)

Vedeli ste, že...?

Odpady zo zdravotnej starostlivosti podľa údajov Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) tvoria len asi 1 % z celkového množstva vznikajúcich odpadov v SR, avšak vyžadujú si mimoriadnu pozornosť vzhľadom na riziko, ktoré súvisí vždy s nakladaním s infekčnými a ostrými predmetmi, ktoré môžu prenášať vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia.

Autor: Edita Štefániková - sestra ambulantného oddelenia

 

Galéria

Nemocnica ŠNOP