Partner pre Váš pohybový aparát

Liečba hypertenzie na lôžkovom oddelení

HYPERTENZIA – teda vyšší krvný tlak(TK) patrí medzi najčastejšie ochorenia cievneho obehu.

Za optimálny TK sa považujú hodnoty 120/80mmHg. Ak u dospelého nameriame TK vyšší ako 140/90mmHg, hovoríme o vysokom tlaku krvi.

Príčinou vysokého TK môže byť: obezita, nadmerné solenie, zvýšená konzumácia alkoholu a fajčenie, nedostatok telesného pohybu, stres.

Príznaky sú väčšinou nenápadné a v tom tkvie nebezpečenstvo tejto choroby, ktorá sa nazýva aj „skrytý zabijak.“

Medzi možné príznaky patria napr. bolesť hlavy, závrat, búšenie srdca alebo tlak na hrudi, červeň v tvári.

Pri diagnóze sa prikladá význam anamnézy. U pacienta by sa malo pátrať po srdcovo-cievnom ochorení, ochorení obličiek alebo cukrovke. Potrebné sú nasledovné vyšetrenia: Očné pozadie, EKG, Echokardiografia, RTG hrudníka, Sonografia - najmä obličiek, krvné vyšetrenia a vyšetrenie moču.

Hlavný význam má určenie krvného tlaku. Hypertenzia sa považuje za dokázanú, keď minimálne tri merania v troch rôznych dňoch vykonané posediačky po 5 minútach pokoja ukážu zvýšené hodnoty krvného tlaku. Miestnosť, v ktorej sa meria krvný tlak má byť tichá, počas merania nie je prípustné rozprávať sa s pacientom. Pacient sedí s opretým chrbátom, hornú končatinu s manžetou má voľne položenú na podložke vo výške srdca, ako i tlakomer, ak sa nedodrží potrebná výška budú skreslené hodnoty. Pred vyšetrením má byť v pokoji aspoň 5 minút, 2 hodiny pred nemá fajčiť ani konzumovať nápoje s obsahom kofeinu. Vyšetrenie krvného tlaku sa má vždy opakovať aspoň 2 krát s minimálnym časovým odstupom 2 minúty. Zo zistených hodnôt sa vypočíta priemer. V súčastnosti sú na liečbu hypertenzie k dispozícií rôzne skupiny liekov. Liečba sa musí pre každého pacienta určiť individuálne. Liečba môže pritom nastávať buď ako monoterapia, čiže len jednou účinnou látkou, alebo aj ako kombinovaná liečba, čiže dve alebo tri účinné látky súčasne. Cieľ terapie spočíva v znížení krvného tlaku pod hodnoty 160/90 mmHg.

U pacientov so začínajúcou hypertenziou možno zmenou životného štýlu zabrániť jej rozvinutiu a dosiahnuť normálne hodnoty krvného tlaku.

Desatoro pacienta s hypertenziou:

  • Zmeniť spôsob života
  • Znížiť psychický stres-redukovať priveľký počet aktivít.
  • Zvýšiť relaxačné aktivity
  • Nefajčiť, znížiť konzumáciu alkoholu
  • Znižovať postupne obsah solí v potrave a nahrádzať ich prírodnými rastlinnými koreninami,vyhýbať sa jedlám s vysokým obsahom solí/údeniny/a niektoré minerálne vody.
  • V potrave uprednostniť jedlá s vysokým obsahom vlákniny a vitamínov.
  • Tieto zmeny je potrebné zavádzať postupne,nie naraz.
  • Pravidelne si doma merať krvný tlak v rovnaký čas-ráno a večer.

Pacienti s hypertenziou sa musia liečiť,aby sa zabránilo neskorším orgánovým zmenám a tým predčasnej smrti.Hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov Arteriosklerozy.Vysoký krvný tlak znamená zvýšenú záťaž aj na srdce-vznikajú poruchy srdcového rytmu.Cievne zmeny pri hypertenzií zahrňujú aj cirkuláciu v obličkách-môže vzniknúť obličkové zlýhanie.Mozgovo- cievna príhoda tiež môže vzniknúť pod vplyvom samotnej hypertenzie.

Základným predpokladom úspešnej liečby je dobrá spolupráca pacienta s ošetrujúcim lekárom.Intenzívna liečba u pacienta s hypertenziou je nutná,aby sa znížila úmrtnosť na komplikácie,ako sú mozgové mrtvice a srdcové infarkty.

Na našom lôžkovom oddelení sa často stretávame s hypertenziou u pacientov po amputaciach,alebo u pacientov,ktorí prichádzajú pre bolesti pohybového aparátu na infúznu liečbu a rehabilitaciu.U pacientov s hypertenziou prvé 3 dni pobytu sledujeme hodnoty krvného tlaku 1krát až 2 krát denne.Dôležité je,aby si pacient priniesol svoje lieky a vedel ako ich treba užívať.U pacientov,hlavne starších,ktorí ani doma si sami nedávaju lieky,na oddelení všetky lieky podáva sestra.Ak treba sledujeme krvný tlak u pacientov dlhodobo 1krát až 3krát denne.Pri infúznej liečbe zvyčajne meriame krvný tlak pred podaním infúzie,ak pacient má hodnoty viac ako 160/90mmHg,infúzna liečba sa nepodá,pacient si užije svoje lieky,alebo podáme dľa ordinacie lekára.Po raňajkách znova premeriame krvný tlak,ak hodnoty klesli,podáme infuznu liečbu.

Ak u pacienta pretrvávajú vysoké hodnoty krvného tlaku,podávame liečbu na zníženie krvného tlaku dľa ordinácie lekára,alebo voláme interné konzílium,kde lekár upraví liečbu.Pacientovi po podaní liekov sledujeme krvný tlak a celkový stav pacienta,aby liečbou nedošlo k veľkému zníženiu krvného tlaku.Ak ani liečbou sa nedosiahne požadovaný pokles krvného tlaku,službukonajúci lekár volá RZP a pacienta odosielame na Centrálny príjem-Ružinov,sestra pripraví pacienta,zaistí žilu/zavedie i.v. kanylu/.


 Autor: Anna Pavlusová - sestra lôžkového oddelenia

 
Infošnopky