Partner pre Váš pohybový aparát

Fenomén Aquafitness

 Vodné prostredie poskytuje možnosť zdravého pohybu pre každého jedinca, bez ohľadu na vek, pohlavie, úroveň plaveckej spôsobilosti a pohybovej výkonnosti. Okrem plaveckých športov je vo vode možné uplatniť aj ďalšie druhy pohybových aktivít. Cvičenie vo vode alebo Aquafitness je pohybová aktivita vykonávaná vo vodnom prostredí za sprievodu hudby. Pohyb je vykonávaný proti odporu vody, pričom platí, že čím väčší odpor, tým väčšia intenzita cvičenia.

   
Medzi známe typy aquafitness v rôznej hĺbke vody patria aquajogging (beh vo vode), aquawalking (chôdza vo vode), aquastep (stepy vo vode), aquapower (posilňovanie vo vode) , aqua kick-box (aqua combat), aquastretching (strečing vo vode), aquabalance (stabilita, sila, hlboký stabilizačný systém a relaxácia) , aquareha (rehabilitáčné cvičenie vo vode), aquasplash (zábavné cvičenie vo vode), aqua cycling/ aquabike (vodné bicykle), aquapilates, aqua tai chi, aquayoga a cvičenie v hlbokej vode. Zo známych typov je obľúbený najmä:


Aquadance (tanec vo vode) -
pozostáva zo základných prvkov aquafitness a tanečných prvkov pospájaných do rôznych kombinácií a variácií s meniacou sa intenzitou a smerom pohybu. Jednotlivé prvky, kombinácie a variácie tvoria tanečné bloky, ktoré môžu tvoriť výslednú tanečnú choreografiu.


Aqua circuit (kruhový tréning vo vode) –
nazývaný aj tréning na ,,stanovištiach“ kardiorespiračných, posilňovacích, zameraných na flexibilitu, alebo kombinovaných. Jednotlivé ,,stanovištia“ môžu nasledovať kontinuálne z sebou, kedy všetci vykonávajú rovnaké cvičenia v tom istom čase. Taktiež môže byť vytvorených viac stanovíšť naraz na ktorých je určená činnosť a dĺžka zaťaženia. Cvičenie prebieha do kruhu v menších skupinkách, pričom po splnení úlohy si vymenia stanovištia, resp. postupujú v kruhu na ďalšie stanovište.

    
Aqafitness prešiel viacerými zmenami. Začalo sa používať nové náčinie a náradie ako napr. DynaFloat, Magic aquaball (ExerBall), aqua kvetinka (happy flower) BElegx, BEtomic, univerzálny kruh, kruhové stepy, Aqua pole dance tyč a vodná trampolína. Obľubu si získali aj novšie druhy aquafitness:


Aqua high intensity interval training, Aqua HIIT, ,,Hiit waterˮ
(vysokointenzívny intervalový tréning vo vode) – je definované ako opakovanie krátkych (menej ako 45 s.) a dlhých (2 - 4 min.) intervalov vysokej intenzity (nie maximálnej) s intervalmi odpočinku. Cvičenie trvá 20 - 60 min. HIIT tréning rozvíja aeróbnu aj anaeróbnu kapacitu, upravuje tlak krvi, kardiovaskulárny systém, inzulínovú citlivosť (pohotovejšie využitie glukózy na tvorbu energie v pracujúcich svaloch), upravuje cholesterol, brušný tuk a váhu so zachovaním svalovej hmoty. Poskytuje nám podobné výhody ako kontinuálne vytrvalostné cvičenie, ale v kratšom čase. HIIT má tendenciu spáliť viac kalórií ako bežné cvičenia, najmä po tréningu tzv. the post-exercise period (EPOC). EPOC predstavuje nadmernú spotrebu kyslíka po cvičení a trvá približne 2 hodiny. Organizmus sa snaží obnoviť energetické zásoby na úroveň pred cvičením, a preto spotrebúva viac energie. Pri HIIT má EPOC tendenciu byť väčší, spálením o 6 - 15% viac kalórií celkového tréningu ako bežné cvičenie. American College of Sports Medicine uvádza HIIT ako najobľúbenejší druh tréningu pre rok 2014. Vo vode sa začali používať niektoré druhy intervalového tréningu, napr. TABATA, AMRAP, EMOM, veľmi krátky alaktátový tréning alebo dlhší laktátový tréning.


TABATA
nesie názov po japonskom vedcovi, ktorý ju zostavil za účelom rozvoja aeróbnej aj anaeróbnej vytrvalosti v jednom tréningu. Pozostáva z 8 cyklov, v ktorých sa strieda 20 s zaťaženie submaximálnej intenzity a 10 s odpočinok - spolu 4 min. Medzi jednotlivými Tabatami nasleduje 1 min. odpočinok. Počet Tabata blokov v 1 tréningu závisí
od zdatnosti  cvičencov. Používajú sa základné prvky aquafitness ktoré sú ľahké na predvedenie, zapájajú veľké svalové skupiny a dajú sa vykonať vo vysokej frekvencii.


AMRAP
- As Many Rounds/Repetition As Possible (tak veľa kôl/opakovaní ako je možné). Používa sa na meranie počtu opakovaní daného cvičenia, ktoré môže cvičenec vykonať vo vopred stanovenom čase. Počítajú sa cvičenia a opakovania, ktoré sú vykonané správnou technikou.


EMOM
- Every Minute On a Minute (,,každú minútu na minútu“) je druh tréningu ktorý pozostáva z prevedenia cvičenia s vopred stanoveným počtom opakovaní za jednu minútu s cieľom dosiahnutia čo najviac dokončených minút. Čas, ktorý zostáva do konca minúty po dokončení počtu opakovania, je interval odpočinku.


Functional training (funkčný tréning vo vode)
- je zameraný na ľahšie vykonávanie bežných denných činností. Pozostáva z cvičení na zlepšenie rovnováhy a svalovej sily adaptovaných do vodného prostredia a špecifických cvičení, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť cvičiacich. Na dosiahnutie cieľa sa môže používať i rôzne náčinie (napr. vodné slíže, vodné činky) a náradie.


Aqua Zumba (Zumba vo vode)
– je aeróbne cvičenie, ktoré používa prvky latinsko-amerických tancov prispôsobené fyzikálnym princípom vody. Väčšia časť hodiny je sprevádzaná latinsko-americkou hudbu ako napr. merengue, cumbia, reggaeton, salsa a pod.


Aqua pole dance, Acqua pole (cvičenie pri tyči vo vode)
– vznikol v Taliansku a stal sa veľkým hitom po celom svete. Cvičenie je forma pole dance vykonávaná
vo vodnom prostredí. Aj náročné prvky sa dajú vykonať vo vode oveľa ľahšie. Vďaka špeciálnej tyči uchytenej o dno bazéna v plytkej vode, môžu byť hodiny zamerané
na svalový a kardiovaskulárny fitness, tanečný aquafitness a rehabilitačné účely.


Aquajump, Hidrojump (cvičenie na trampolínach vo vode)
– vznikol prenesením hodín jumpingu zo sucha do vodného prostredia. Cvičenie sa vykonáva na malých trampolínach, umiestnených na dne bazéna. Výhodou aquajump je odľahčenie kĺbov, zníženie rizika zranenia a tým sprístupnenie hodín jumpingu širokému záberu populácie.


V praxi sa aquafitness presadil ako samostatná oblasť, obľúbená nielen v športe
pre všetkých, ale aj v rámci tréningovej prípravy špičkových športovcov. Spoločne môžu vedľa seba cvičiť muž a žena, resp. jednotlivci rôznej výkonnosti. Doterajšie výskumy ukazujú, že
vhodný pohybový program, vrátane pohybového programu vo vode, môže pozitívne ovplyvňovať celkovú telesnú zdatnosť rôznych skupín populácie. Vo vode môžeme dosiahnuť vybudovanie lepšej kondície a ochrany zdravia s väčším pohodlím, radosťou a zároveň ťažiť z toho, čo nám vodné prostredie ponúka. Popri radosti, bezpečnosti a zaujímavosti poskytuje vhodný a účinný spôsob tréningu jednotlivých funkcií organizmu v každom veku.

Mgr. Eva Rýzková, FTVŠ UK Bratislava

 
Cvičenia a kurzy