Partner pre Váš pohybový aparát

Najčastejšie chyby chôdze po amputáciách

Amputácia je pre každého človeka výrazným zásahom do organizmu, ktorým sa mu mení život.

Zmena hmotnosti, oslabenie jednotlivých svalových skupín ako neskôr aj opora lôžka protézy vedú u pacienta k zmene ťažiska. Prirodzená biomechanika ľudské tela je vyhodená z rovnováhy čo sa následne často premieta  do nesprávnych stereotypov chôdze. Pri zlej chôdzi musí pacient vyvinúť viac energie, aby udržal telo v rovnováhe, a prenáša ďalšie napätie na zdravú i amputovanú končatinu. Zároveň zdravá končatina musí vynaložiť viac sily, aby kompenzovala chýbajúcu končatinu.

Našim cieľom je od začiatku navodenie správnych stereotypov chôdze.  Veľakrát sa nám však stáva, že pacienti k nám už prídu so zlým pohybovým stereotypom. Ich príčiny môžeme rozdeliť podľa pôvodu na: „Príčiny na pacientovi“ a „Príčiny na protéze“

Cirkumdukcia

Amputovaný posúva protézu vpred v polkruhoch.

                       Príčina: Pacient

                   -   Krátky kýpeť
                   -   Abdukčná kontraktúra v bedrovom kĺbe
                   -   Oslabenie kýpťa (svaly adduktorov, bedrových flexorov a extenzorov)
                   -   Bolesť kýpťa a/ alebo citlivosť kože, (anterior/ distal)
                   -   Neschopnosť aktivovať protézové koleno
                   -   Dlhšia stojná fáza na druhej končatine zapríčinená strachom zo zakopnutia protézouPríčina: Protéza

-      Dlhá protéza

-      Príliš tuho nastavená extenzia kolena

-      Príliš široké protézové lôžko

-      Nedostatočná adhézia protézy

-      Nadmerná plantárna flexia protézového chodidla

-      Príliš silné trenie osí kolena

 

Bočné naklonenie trupu

Amputovaný nakláňa počas strednej stojnej fázy trup do strany cez protézu a vracia sa do vzpriamenej polohy opäť počas švihovej fázy

 

                   Príčina: Pacient

-      Krátky kýpeť

-      Oslabenie bedrových abduktorov

-     Bolesti kýpťa a/ alebo citlivosť kože distalne/ laterálne v oblasti  adduktorov

-     Rovnováha sa posúva na druhú končatinu naklápaním trupu pri rýchlej chôdzi

-     Znížená propriocepcia kýpťa

                    Príčina : Protéza

-      Nedostatočný laterálny kontakt kýpťa so  stenou lôžka

-      Príliš krátka protéza

-      Mediálna stena lôžka je príliš vysoká

-     Tlak lôžka distálne / laterálne na mäkkých tkanivách alebo konci femuru

-      Príliš široké protézové lôžko

-      Lôžko postavené v abdukcii

-      Nedostatočná adhézia protézy

 

Predklonenie trupu

Predklonenie trupu počas stojnej fázy na protéze posúva ťažisko pred bedrá kolenné kĺby

 

                  Príčina: Pacient

-    Bolesť a/alebo zvýšená citlivosť kože anteriórne/ distálne alebo v oblasti TOI

-      Kontraktúra flexorov bedra

-      Oslabenie extenzorov bedra

-      Neschopnosť stabilizovať protézové koleno

-      Znížená propriocepcia kýpťa

-      Dodatočné predkláňanie hlavy – vidieť kontakt chodidla so zemou (kvôli neistote)

-      Nepravidelný rytmus kroku

                   Príčina : Protéza

-      Nestabilné protézové koleno

-      Protézové lôžko vo veľkej flexii

-      Príliš široké protézové lôžko

-      Nedostatočná priľnavosť protézy

-      Príliš zatiahnuté sliezska bandáž

-      Príliš tesné lôžko distálne

-      Nesprávne nasadzovanie protézy

 

Hyperlordóza v driekovej časti chrbtice

Panva je preklopená dopredu počas stojnej fázy na protéze

Amputovaný sa cez hyperlordózu v driekovej chrbtici snaží vykompenzovať udržanie trupu vo vzpriamenej polohe počas stojnej fázy na protéze

 
             Príčina: Pacient

-      Krátky kýpeť

-      Kontraktúra flexorov bedra

-      Oslabenie extenzorov bedra a brušných svalov

-      Bolesť a/ alebo zvýšenie citlivosti kože na distálnej časti kýpťa

-      Obezita

                   Príčina : Protéza

-      Nedostatočná flexia lôžka

-      Príliš ťažká protéza

-      Znížený odpor brzdenia protézového kolena

-      Nedostatočná proľnavosť protézy

 

Rotácia protézového chodidla pri nášľape

Po nášľape protézového chodidla prednožie protézy externe rotuje a ostáva vo vonkajšej rotácii počas stojnej fázypred dosiahnutím plného kontaktu so zemou

                   Príčina: Pacient

-      Priveľa mäkkých tkanív na kýpti

-      Kontraktúra do vonkajšej rotácie

-      Oslabenie svalov vnútorných rotátorov bedra

-      Aktívna rotácia bedrového kĺbu

                   Príčina : Protéza

-      Príliš tvrdá päta (napr. SACH)

-      Nedostatočná priľnavosť protézy

-      Pri stavbe protézy chodidlo umiestnené do vonkajšej rotácie alebo príliš vzadu

-      Chodidlo príliš v dorzálnej flexii

-      Stred päty mediálne od záťažovej línii

 

Vyhýbanie sa flexii protézového kolenného kĺbu zdvíhaním sa na kontralaterálnej končatine

                   Príčina: Pacient

-      Krátky kýpeť

-      Oslabenie flexorov bedra

-      Bolesť a/alebo citlivosť kože, anteriórne/distálne alebo po celom kýpti

-      Strach so zakopnutia chodidlom

-      Strach z nekontrolovateľnej flexie kolena

-       Zdvih používajú hlavne mladší amputovaný na rýchlejšiu chôdzu „ nekomplikovaným“ spôsobom

-      Amputovaný nevedia ako aktivovať riadenie stojnej fázy

                   Príčina Protéza 

-      Protéza je príliš dlhá

-      Príliš veľká plantárna flexia protézového chodidla

-      Nedostatočné prilipnutie protézy

-      Zle nastavené riadenie švihovej fázy

-      Riadenie stojnej fázy nie je deaktivované

-      Trenie kolenného kĺbu je príliš silné

 

 

 

 

V tomto článku sme si poukázali na niektoré z najčastejších chýb chôdze, prítomných po amputáciach na dolnej končatine. Včasnou a správnou rehabilitáciou vieme týmto chýbam predchádzať. Je preto obzvlášť dôležité podčiarknúť význam včasnej rehabilitácie, menovite: bandážovania, polohovania a samostatného cvičenia ešte pred protetickým vybavením. Tvar kýpťa, neaktívna jazva, posilnenie oslabených a uvoľnenie skrátených  svalových skupin sú alfou aj omegou pre následny správny stereotyp chôdze s protezou.

 

Na našom rehabilitačnom oddelení pracujeme s Vami od prých dní po operácii, cez Vaše prvé kroky s novou protézou, až po návrat domov. Vďaka prítomnosti  protetických technikov, vieme prípadné dolaďovania protézového lôžka, alebo samotnej protézy promptne vyriešiť a bez straty času pokračovať ďalej v rehabilitácii.

 

Najväčším orieškom bývajú pacienti, ktorí niečo podobné po svojej amputácii neabsolvovali a rokmi si vybudovali jeden z hore popisovaných chybných stereotypov chôdze. V takom prípade naváhajte a prihláste sa k nám ešte dnes! Vaše kĺby a chrbtica Vám raz za to poďakujú! 

Autor: Mgr. Tomáš Gindl - fyzioterapeut

 
Amputovaný pacient