Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Systém kvality

 
 Od roku 2007 je v nemocnici zavedený systém manažérstva kvality. V roku 2010 nemocnica obhájila integrovaný manažérsky system (IMS), v roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu a v súčasnosti,  dňa 5.10.2016 nemocnica úspešne zrecertifikovala zavedený IMS.

Poslanie nemocnice
 • zabezpečovať zdravé a bezpečné prostredie pre pacientov/klientov a zamestnancov
 • poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s prednostným zameraním na pacientov a  klientov s  problémami oporno-pohybovej sústavy a dosahovať vysokú mieru ich spokojnosť
 • zodpovedne spolupracovať so zainteresovanými stranami
Vízia nemocnice
 • moderné a stabilné zdravotnícke zariadenie tvorí spokojný pacient - klient + spokojný zamestnanec + spokojný manažment v zdravom a bezpečnom pracovnom, informačno-technologickom a životnom prostredí
Hlavný záväzok
 • poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na pacientov a klientov s  problémami oporno-pohybovej sústavy a dosahovanie vysokej miery spokojnosti pacientov, klientov a zamestnancov v zdravom a bezpečnom pracovnom prostredí nemocnice

Základná stratégia
 • rozšírenie palety výkonov v ambulantnej, rekondičnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo a plastická chirurgia,
 • rozvoj medziľudských vzťahov a spokojnosti pracovníkov v pracovnom prostredí,
 • zabezpečenie vysokej kvality služieb a zvyšovanie spokojnosti pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • dôraz na sústavné vzdelávanie pracovníkov a externých zákazníkov (lekári, študenti) a rozvoj ich zručností,
 • zodpovedná spolurpáca so zainteresovanými stranami,
 • modernizácia prístrojového a priestorového vybavenia.
Kontext nemocnice
 • Vonkajší kontext nemocnice môžeme definovať
 • ­ v podobe politického, právneho, regulačného, finančného, technologického, ekonomického, prírodného, životného prostredia, kultúrneho, sociálneho a konkurenčného prostredia na medzinárodnej (prostredie Európskej únie), národnej (prostredie Slovenskej republiky), regionálnej (prostredie Bratislavského kraja) a miestnej úrovni (Bratislava),
 • Vnútorný kontext  nemocnice môžeme definovať cez:
  • vedenie nemocnice (riaditeľ, námestník OLPS a OOS a manažment), ktoré je spoločne alebo jednotlivo zodpovedné za riadenie nemocnice, organizačnú štruktúru, role a zodpovednosti, politiku, ciele a stratégie, zdroje, ktoré sú vytvorené na ich dosiahnutie
  • jednotlivých zamestnancov nemocnice, ktorí disponujú potrebnými schopnosťami a zručnosťami, či už z hľadiska zdrojov a znalostí tak, aby naplnili požiadavky poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, ortopedická protetika, rehabilitácia, vnútorné lekárstvo a geriatria,zodpovedná spolurpáca so zainteresovanými stranami,
  • pacientov a klientov.
   Neoddeliteľnou súčasťou vnútorného kontextu nemocnice a jej podstatnou zložkou sú informačné systémy, informačné toky a rozhodovacie procesy (formálne i neformálne), interné zúčastnené strany a vzťahy, predstavy a hodnoty s nimi spojené, kultúra nemocnice, normy, smernice a modely prijaté nemocnicou a forma a rozsah zmluvných vzťahov.