Partner pre Váš pohybový aparát
alebo
Jaroslav Majerský
Vedúci OTP, metrológ
Oddelenie technicko-prevádzkového (OTP)