Partner pre Váš pohybový aparát

Umývaj si ruky – zachrániš život

Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život) - kampaň na zvýšenie dodržiavania hygieny a dezinfekcie rúk

HYGIENA RÚK A PREVENCIA NÁKAZ

Cesta prenosu nákaz je pestrá a uskutočňuje sa mnohými spôsobmi, najväčší význam však majú kontaminované ruky zdravotníckeho personálu. Dezinfekcia rúk zdravotníckych pracovníkov patrí medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz (NN). Viac ako 60% NN je prenesené rukami pracovníkov kontaminovanými nemocničnou mikroflórou.

Prenos mikroorganizmov kontaminovanými rukami môže byť priamy alebo nepriamy. Priamy sa uskutočňuje kontaktom, dotykom rúk personálu s kožou, prípadne sliznicou pacienta. Nepriamy prenos je ovplyvnený schopnosťou mikroorganizmov prežiť dostatočne dlho vo vonkajšom prostredí a existenciou vhodného prostriedku, pomocou ktorého dôjde k prenosu pôvodcu nákazy na pacienta. Mechanické umývanie rúk je vlastne súčasť osobnej hygieny.

Pokožka rúk je osídlená rezidentnou (prirodzenou) a tranzientnou (prenosnou) mikorflórou.

Viac v PDF.

Prilohy:

hygiena ruk.pdf [222.7 kB]
 
Novinky