Partner pre Váš pohybový aparát

Ohlasy študentov

Som študentkou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v odbore Rádiologická technika.


V rámci praxe navštevujeme rôzne pracoviská kde nadobúdame praktické vedomosti a zručnosti.

Jedným z pracovísk, ktoré v rámci praxe navštevujeme je aj Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku. Nachádza sa tu rádiodiagnostické pracovisko s nepriamou digitalizáciou. Toto pracovisko sa vyznačuje zobrazovacím systémom na princípe čítania informácie z pamäťovej fólie ktorá sa nachádza vo vnútri CR kazety. Takto získavame RTG obraz na diagnostickom monitore počítača namiesto klasickej RTG snímky na filme. CR kazety zasúvané do rtg. prístroja namiesto filmu obsahujú platňu, ktorej základom je fosfor. Ten po ožiarení RTG lúčmi začne svetielkovať - viac tam, kde naň dopadlo viac žiarenia. CR kazeta sa vyberie z prístroja a zasunie do špeciálnej čítačky, ktorá stupeň tejto luminiscencie prevedie na digitálny obraz - proces sa nazýva fotostimulovaná luminiscencia (vyvolá ju totiž osvetlenie platne laserom v čítačke). Po „prečítaní“ platne ju čítačka následne „zmaže“ a pripraví ju tak na ďalšie použitie. V počítači je následne možné získaný RTG obraz upravovať, prezerať si a archivovať.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jediným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. Pri dennej práci tu môžeme vidieť vyšetrenia skeletu. Vykonávajú sa tu snímkovania jednotlivých úsekov chrbtice, detskej skoliózy, končatín, bedrových kĺbov, snímkovanie u amputovaných pacientov, pacientov s umelými kĺbmi ako aj kontrolné snímkovanie po jednodňových chirurgických zákrokoch.  

Venujú sa nám tu RTG asistenti, ktorí nás oboznamujú s prácou na RTG oddelení. Podrobne nám vysvetľujú celý postup práce RTG asistenta od zadania pacienta do systému a až po vyhotovenie RTG obrazu. Vysvetľujú nám správny systém používania štandardných snímkovacích metód aby výsledný obraz mal pre ordinujúcich lekárov čo najväčšiu výpovednú hodnotu.

Prax v tejto nemocnici má pre nás veľký prínos pre naše ďalšie štúdium a získavanie praktických vedomostí v tomto odbore.