Partner pre Váš pohybový aparát

Objednávanie pacientov do ŠNOP

Vážení pacienti!

v snahe skvalitniť dostupnosť našich služieb máme v nemocnici zavedený systém objednávania v pracovných dňoch (pondelok – piatok), v čase od 7,00 do 15,00 hod:

  • osobne na recepcii,
  • elektronicky cez formulár.

 

Objednávanie pacientov na ambulancie

Ročne v nemocnici zrealizujeme uvedené počty vyšetrení, čo nie je jednoduché zabezpečiť:

Ambulancia/Počty vyšetrení

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

Amb.deformity chrbtice

5 320

5 820

5 749

4 994

6 413

7 277

7 239

7 342

6 239

1 415

Ambulancie FBRL

7 158

7 656

10 982

12 247

12 017

12 067

12 131

12 489

14 826

4 187

Anesteziol.amb.

235

542

509

411

315

350

262

274

176

54

Geriatrická ambulancia

0

0

0

200

507

511

0

284

384

108

Interná ambul.

3 067

1 567

1 027

2 274

2 483

2 404

1 533

1 597

1 461

402

Jednodňová starostlivosť

166

470

488

784

732

644

506

569

430

138

Lôžkové

2 074

2 080

2 227

2 183

2 166

2 303

2 324

2 494

2 922

841

Ort.amb. dosp. 1

9 232

7 634

8 414

9 759

9 696

10 734

12 206

13 066

11 324

2 815

Ort.amb. dosp. 2

4 449

5 230

7 857

7 811

7 759

7 574

7 199

7 261

7 850

1 988

Ort.amb.deti 1

3 896

6 142

6 369

7 223

8 721

8 814

8 426

6 095

3 939

516

Ort.amb.deti 2

0

0

0

0

0

0

0

966

1 863

430

Protet.amb. dospelý

307

307

769

619

559

786

841

1 200

1 340

346

Protet.amb. pre deti

577

1 060

1 067

1 393

1 388

1 719

2 017

4 960

6 982

2 021

SVaLZ-FRO

19 635

25 553

30 272

34 185

28 643

30 439

33 857

38 756

39 357

10 982

SVaLZ-RTG

4 983

6 069

6 178

6 995

7 309

7 383

7 198

7 613

7 865

2 214

 

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť v ŠNOP poskytujeme pacientom s oporno pohybovými problémami a tiež pacientom, ktorí potrebujú internú a geriatrickú starostlivosť.

Objednávanie na ambulanciu prebieha prostredníctvom recepcie a ambulantných sestier. Pacienti sa môžu objednávať osobne, telefónom (vo vyhradenom čase) alebo mailom. Vzhľadom k veľkému počtu pacientov, je veľmi ťažké dovolať sa na recepciu a preto je najlepšia komunikácia prostredníctvom mailu.

Recepčné pacientov objednávajú na základe odporučenia od všeobecného lekára, alebo iného špecialistu na ortopedické,    ortopedicko – protetické a rehabilitačné vyšetrenie. Alebo v prípade kontroly na základe predošlej správy od lekára ŠNOP.

Pacienti, ktorí sa neobjednávajú ku konkrétnemu lekárovi sú objednávaní postupne v časovom harmonograme po malých skupinkách. Pacienti, ktorí si uplatnia výber lekára, sú objednávaní podľa ich požiadaviek na základe dobrovoľného zmluvného vzťahu.

Pre amputovaných pacientov sú vyhradené ordinačné hodiny vždy v piatok dopoludnia, kde sa pacienti objednávajú prostredníctvom sestier a to na základe hlásenia o amputovaných pacientoch, alebo na základe odporučenia, či prepúšťacej správy z nemocnice.

V prípade záujmu o ortopedický operačný výkon sa pacienti objednávajú tiež prostredníctvom sestier.

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sú pacienti odosielaní  na hospitalizáciu, operáciu, RHB. Medzi zobrazovacie  vyšetrovacie  metódy, kde našich pacientov najčastejšie odosielame,  patrí RTG, denzitometria, MR, CT, Q-CT,USG a celotelová gamagrafia.

 

Objednávanie pacientov na lôžkovom oddelení (LO)

Lôžkové

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Lôžkové

943

954

997

982

969

1 007

1 028

1 056

1 256

 

Na LO hospitalizujeme pacientov s ortopedicko-protetickými problémami na základe odporúčania lekára ŠNOP a externých spolupracujúcich lekárov.

Liečbu je možné absolvovať aj na vlastnú žiadosť ako samoplatca - zabezpečujeme aj dvojfázovú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu.

Preklady pacientov z iných nemocníc sú možné po dohovore s námestníkom pre OLPS alebo s primárom LO.

Po vyšetrení pacienta na ambulancii je pacient zaradený do čakacej listiny (ČL) podľa poisťovne, následne sú pacienti  na hospitalizáciu telefonicky objednávaní pracovníkom ŠNOP (amputovaní pacienti až po potvrdení mailom od OT-ortopedického technika). Po dohodnutí presného termínu nástupu na hospitalizáciu odosielame dávku na schválenie do poisťovne(ZP VsZP-e hospic, ZP Dôvera-hospicom). Hospitalizáciu pacienta v RNP schvaľuje RL (revízny lekár) a MH (manažér hospitalizácii) do výšky zmluvného limitu. V deň nástupu a v deň prepustenia odošleme dávku do poisťovne.

Objednávanie pacientov na operačný výkon v JZS

Na našom pracovisku Jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytujeme operačné výkony v odboroch ortopédia, gynekológia a plastická chirurgia.

Pacienti indikovaní k ortopedickému výkonu musia absolvovať vyšetrenie na našej ortopedickej ambulancii (Dr. Smetana, Dr. Olexík), alebo na ambulancii externého lekára ortopedickej ambulancii MUDr. Lukáča.

Pacientky vyžadujúce gynekologický výkon prichádzajú po doporučení lekárov z pracoviska Gyn-Fivu, ktoré sídli v našej budove na I. poschodí. Tieto operácie vykonávajú Dr. Harbuľák, Dr. Stenová a Dr. Behúňová. V rámci riešenia neplodnosti párov tiež vykonávame operačný výkon partnerov pokúšajúcich sa o asistovanú reprodukciu v spolupráci s urológom Dr. Mišankom.

Plastické operácie indikujú externí plastickí chirurgovia po predchádzajúcich konzultáciách a sú to: Dr. Trška, Dr. Krivosudský  Dr. Boháč.

Každá jedna odbornosť má približne rovnaký algoritmus. Pacienti sú v prvom rade oboznámení s typom operačného výkonu, o možnostiach, o výhodách, ale aj o rizikách. Po zrozumiteľnom oboznámení pacienti podpisujú informovaný súhlas s operačným výkonom a zaraďujú sa do operačného programu. Z ambulancie odchádzajú s dokumentáciou a poučení o celom priebehu až po prepustenie pacienta po vykonaní operačného výkonu. Ak pooperačný stav vyžaduje nejakú ortopedickú pomôcku, predpíše sa poukaz na zdravotnú pomôcku. Sú oboznámení s typom anestézie, od čoho sa odvíjajú ďalšie vyšetrenia. Pacienti v celkovej anestézii potrebujú interné predoperačné vyšetrenie. 
 
Nemocnica ŠNOP