Partner pre Váš pohybový aparát

Objednávanie pacientov do ŠNOP

Vážení pacienti!

v snahe skvalitniť dostupnosť našich služieb máme v nemocnici zavedený systém objednávania v pracovných dňoch (pondelok – piatok), v čase od 7,00 do 15,00 hod:

  • osobne na recepcii,
  • elektronicky cez formulár.

 

Objednávanie pacientov na ambulancie

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť v ŠNOP poskytujeme pacientom s oporno pohybovými problémami a tiež pacientom, ktorí potrebujú internú a geriatrickú starostlivosť.

Objednávanie na ambulanciu prebieha prostredníctvom recepcie a ambulantných sestier. Pacienti sa môžu objednávať osobne, telefónom (vo vyhradenom čase) alebo mailom. Vzhľadom k veľkému počtu pacientov, je veľmi ťažké dovolať sa na recepciu a preto je najlepšia komunikácia prostredníctvom mailu.

Recepčné pacientov objednávajú na základe odporučenia od všeobecného lekára, alebo iného špecialistu na ortopedické,    ortopedicko – protetické a rehabilitačné vyšetrenie. Alebo v prípade kontroly na základe predošlej správy od lekára ŠNOP.

Pacienti, ktorí sa neobjednávajú ku konkrétnemu lekárovi sú objednávaní postupne v časovom harmonograme po malých skupinkách. Pacienti, ktorí si uplatnia výber lekára, sú objednávaní podľa ich požiadaviek na základe dobrovoľného zmluvného vzťahu.

Pre amputovaných pacientov sú vyhradené ordinačné hodiny vždy v piatok dopoludnia, kde sa pacienti objednávajú prostredníctvom sestier a to na základe hlásenia o amputovaných pacientoch, alebo na základe odporučenia, či prepúšťacej správy z nemocnice.

V prípade záujmu o ortopedický operačný výkon sa pacienti objednávajú tiež prostredníctvom sestier.

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sú pacienti odosielaní  na hospitalizáciu, operáciu, RHB. Medzi zobrazovacie  vyšetrovacie  metódy, kde našich pacientov najčastejšie odosielame,  patrí RTG, denzitometria, MR, CT, Q-CT,USG a celotelová gamagrafia.

 

Objednávanie pacientov na lôžkovom oddelení (LO)

Na LO hospitalizujeme pacientov s ortopedicko-protetickými problémami na základe odporúčania lekára ŠNOP a externých spolupracujúcich lekárov.

Liečbu je možné absolvovať aj na vlastnú žiadosť ako samoplatca - zabezpečujeme aj dvojfázovú rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov po výmene bedrového alebo kolenného kĺbu.

Preklady pacientov z iných nemocníc sú možné po dohovore s námestníkom pre OLPS alebo s primárom LO.

Po vyšetrení pacienta na ambulancii je pacient zaradený do čakacej listiny (ČL) podľa poisťovne, následne sú pacienti  na hospitalizáciu telefonicky objednávaní pracovníkom ŠNOP (amputovaní pacienti až po potvrdení mailom od OT-ortopedického technika). Po dohodnutí presného termínu nástupu na hospitalizáciu odosielame dávku na schválenie do poisťovne(ZP VšZP-ehospik, ZP Dôvera-hospicom). Hospitalizáciu pacienta v RNP schvaľuje RL (revízny lekár) a MH (manažér hospitalizácii) do výšky zmluvného limitu. V deň nástupu a v deň prepustenia odošleme dávku do poisťovne.


Objednávanie pacientov na operačný výkon v JZS

Na našom pracovisku Jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytujeme operačné výkony v odboroch ortopédia a plastická chirurgia.

Pacienti indikovaní k ortopedickému výkonu musia absolvovať vyšetrenie na našej ortopedickej ambulancii (Dr. Smetana, Dr. Olexík, Dr. Slivka, Dr. Roháľ), alebo na ambulancii externého lekára, ortopedickej ambulancii Dr. Lukáča.

Plastické operácie indikuje po predchádzajúcich konzultáciách externý plastický chirurg Dr. Trška.

Každá jedna odbornosť má približne rovnaký algoritmus. Pacienti sú v prvom rade oboznámení s typom operačného výkonu, o možnostiach, o výhodách, ale aj o rizikách. Po zrozumiteľnom oboznámení pacienti podpisujú informovaný súhlas s operačným výkonom a zaraďujú sa do operačného programu. Z ambulancie odchádzajú s dokumentáciou a poučení o celom priebehu až po prepustenie pacienta po vykonaní operačného výkonu. Ak pooperačný stav vyžaduje nejakú ortopedickú pomôcku, predpíše sa poukaz na zdravotnú pomôcku. Sú oboznámení s typom anestézie, od čoho sa odvíjajú ďalšie vyšetrenia. Pacienti v celkovej anestézii potrebujú interné predoperačné vyšetrenie. 
 
Nemocnica ŠNOP