Som pacientSom klientNemocnicaInfošnopky

Najčastejšie chyby chôdze po amputáciách

 
dátum publikovania: 05.03.2018

Amputácia je pre každého človeka výrazným zásahom do organizmu, ktorým sa mu mení život.

Zmena hmotnosti, oslabenie jednotlivých svalových skupín ako neskôr aj opora lôžka protézy vedú u pacienta k zmene ťažiska. Prirodzená biomechanika ľudské tela je vyhodená z rovnováhy čo sa následne často premieta  do nesprávnych stereotypov chôdze. Pri zlej chôdzi musí pacient vyvinúť viac energie, aby udržal telo v rovnováhe, a prenáša ďalšie napätie na zdravú i amputovanú končatinu. Zároveň zdravá končatina musí vynaložiť viac sily, aby kompenzovala chýbajúcu končatinu.

Našim cieľom je od začiatku navodenie správnych stereotypov chôdze.  Veľakrát sa nám však stáva, že pacienti k nám už prídu so zlým pohybovým stereotypom. Ich príčiny môžeme rozdeliť podľa pôvodu na: „Príčiny na pacientovi“ a „Príčiny na protéze“

Cirkumdukcia

Amputovaný posúva protézu vpred v polkruhoch.

                       Príčina: Pacient

                   -   Krátky kýpeť
                   -   Abdukčná kontraktúra v bedrovom kĺbe
                   -   Oslabenie kýpťa (svaly adduktorov, bedrových flexorov a extenzorov)
                   -   Bolesť kýpťa a/ alebo citlivosť kože, (anterior/ distal)
                   -   Neschopnosť aktivovať protézové koleno
                   -   Dlhšia stojná fáza na druhej končatine zapríčinená strachom zo zakopnutia protézouPríčina: Protéza

-      Dlhá protéza

-      Príliš tuho nastavená extenzia kolena

-      Príliš široké protézové lôžko

-      Nedostatočná adhézia protézy

-      Nadmerná plantárna flexia protézového chodidla

-      Príliš silné trenie osí kolena

 

Bočné naklonenie trupu

Amputovaný nakláňa počas strednej stojnej fázy trup do strany cez protézu a vracia sa do vzpriamenej polohy opäť počas švihovej fázy

 

                   Príčina: Pacient

-      Krátky kýpeť

-      Oslabenie bedrových abduktorov

-     Bolesti kýpťa a/ alebo citlivosť kože distalne/ laterálne v oblasti  adduktorov

-     Rovnováha sa posúva na druhú končatinu naklápaním trupu pri rýchlej chôdzi

-     Znížená propriocepcia kýpťa

                    Príčina : Protéza

-      Nedostatočný laterálny kontakt kýpťa so  stenou lôžka

-      Príliš krátka protéza

-      Mediálna stena lôžka je príliš vysoká

-     Tlak lôžka distálne / laterálne na mäkkých tkanivách alebo konci femuru

-      Príliš široké protézové lôžko

-      Lôžko postavené v abdukcii

-      Nedostatočná adhézia protézy

 

Predklonenie trupu

Predklonenie trupu počas stojnej fázy na protéze posúva ťažisko pred bedrá kolenné kĺby

 

                  Príčina: Pacient

-    Bolesť a/alebo zvýšená citlivosť kože anteriórne/ distálne alebo v oblasti TOI

-      Kontraktúra flexorov bedra

-      Oslabenie extenzorov bedra

-      Neschopnosť stabilizovať protézové koleno

-      Znížená propriocepcia kýpťa

-      Dodatočné predkláňanie hlavy – vidieť kontakt chodidla so zemou (kvôli neistote)

-      Nepravidelný rytmus kroku

                   Príčina : Protéza

-      Nestabilné protézové koleno

-      Protézové lôžko vo veľkej flexii

-      Príliš široké protézové lôžko

-      Nedostatočná priľnavosť protézy

-      Príliš zatiahnuté sliezska bandáž

-      Príliš tesné lôžko distálne

-      Nesprávne nasadzovanie protézy

 

Hyperlordóza v driekovej časti chrbtice

Panva je preklopená dopredu počas stojnej fázy na protéze

Amputovaný sa cez hyperlordózu v driekovej chrbtici snaží vykompenzovať udržanie trupu vo vzpriamenej polohe počas stojnej fázy na protéze

 
             Príčina: Pacient

-      Krátky kýpeť

-      Kontraktúra flexorov bedra

-      Oslabenie extenzorov bedra a brušných svalov

-      Bolesť a/ alebo zvýšenie citlivosti kože na distálnej časti kýpťa

-      Obezita

                   Príčina : Protéza

-      Nedostatočná flexia lôžka

-      Príliš ťažká protéza

-      Znížený odpor brzdenia protézového kolena

-      Nedostatočná proľnavosť protézy

 

Rotácia protézového chodidla pri nášľape

Po nášľape protézového chodidla prednožie protézy externe rotuje a ostáva vo vonkajšej rotácii počas stojnej fázypred dosiahnutím plného kontaktu so zemou

                   Príčina: Pacient

-      Priveľa mäkkých tkanív na kýpti

-      Kontraktúra do vonkajšej rotácie

-      Oslabenie svalov vnútorných rotátorov bedra

-      Aktívna rotácia bedrového kĺbu

                   Príčina : Protéza

-      Príliš tvrdá päta (napr. SACH)

-      Nedostatočná priľnavosť protézy

-      Pri stavbe protézy chodidlo umiestnené do vonkajšej rotácie alebo príliš vzadu

-      Chodidlo príliš v dorzálnej flexii

-      Stred päty mediálne od záťažovej línii

 

Vyhýbanie sa flexii protézového kolenného kĺbu zdvíhaním sa na kontralaterálnej končatine

                   Príčina: Pacient

-      Krátky kýpeť

-      Oslabenie flexorov bedra

-      Bolesť a/alebo citlivosť kože, anteriórne/distálne alebo po celom kýpti

-      Strach so zakopnutia chodidlom

-      Strach z nekontrolovateľnej flexie kolena

-       Zdvih používajú hlavne mladší amputovaný na rýchlejšiu chôdzu „ nekomplikovaným“ spôsobom

-      Amputovaný nevedia ako aktivovať riadenie stojnej fázy

                   Príčina Protéza 

-      Protéza je príliš dlhá

-      Príliš veľká plantárna flexia protézového chodidla

-      Nedostatočné prilipnutie protézy

-      Zle nastavené riadenie švihovej fázy

-      Riadenie stojnej fázy nie je deaktivované

-      Trenie kolenného kĺbu je príliš silné

 

 

 

 

V tomto článku sme si poukázali na niektoré z najčastejších chýb chôdze, prítomných po amputáciach na dolnej končatine. Včasnou a správnou rehabilitáciou vieme týmto chýbam predchádzať. Je preto obzvlášť dôležité podčiarknúť význam včasnej rehabilitácie, menovite: bandážovania, polohovania a samostatného cvičenia ešte pred protetickým vybavením. Tvar kýpťa, neaktívna jazva, posilnenie oslabených a uvoľnenie skrátených  svalových skupin sú alfou aj omegou pre následny správny stereotyp chôdze s protezou.

 

Na našom rehabilitačnom oddelení pracujeme s Vami od prých dní po operácii, cez Vaše prvé kroky s novou protézou, až po návrat domov. Vďaka prítomnosti  protetických technikov, vieme prípadné dolaďovania protézového lôžka, alebo samotnej protézy promptne vyriešiť a bez straty času pokračovať ďalej v rehabilitácii.

 

Najväčším orieškom bývajú pacienti, ktorí niečo podobné po svojej amputácii neabsolvovali a rokmi si vybudovali jeden z hore popisovaných chybných stereotypov chôdze. V takom prípade naváhajte a prihláste sa k nám ešte dnes! Vaše kĺby a chrbtica Vám raz za to poďakujú! 

Autor: Mgr. Tomáš Gindl - fyzioterapeut